Til Miljøstyrelsen

5. december 2017

DANVAs høringssvar på udkast til vejledning til spildevandsbekendtgørelsen – jeres j.nr. SVANA-400-00038

DANVA finder det særdeles positivt, at Miljøstyrelsen nu laver en ny vejledning til afløsning af den hidtidigt gældende vejledning fra 1999.

Foreningen bemærker desuden, at der med det foreliggende hørings-udkast er udsigt til en tidssvarende og længere vejledning. Det er i vidt omfang lykkedes at tage højde for den tekniske, juridiske og økonomiske kompleksitet, som præger dagens virkelighed for spildevandsselskaberne, kommunerne og de mange øvrige interessenter på spildevandsområdet.

DANVAs væsentligste bemærkninger til udkastet følger herunder. De mange øvrige bemærkninger følger af vedlagte bilag, jævnfør bilagslisten sidst i dette brev.

Forsyningspligt

(se afsnit 4.4.1 i udkastet)
Miljøstyrelsen lægger i afsnittet op til, at spildevandsselskaberne i visse særlige tilfælde som minimum kan blive forpligtede til at etablere stik herunder trykledninger på en privat ejendoms område frem til skel for at opfylde selskabernes forsyningspligt, vel at mærke uden at spildevands-selskaberne kan få dækket deres omkostninger af de pågældende grundejere. Det fremgår af sammenhængen, at dette f.eks. kan være i forbindelse med sikring af, at en ejendom kan aflede ved gravitation.

DANVA mener ikke, det nuværende regelgrundlag giver hjemmel til, at spildevandsselskaber i forbindelse med kloakering kan etablere og finansiere en ejendoms stikledning på privat grund.

Til forskel fra Miljøstyrelsen mener DANVA således ikke, at miljøbeskyt-telseslovens § 32 b giver hjemmel til styrelsens fortolkning. En sådan ændring af praksis og gældende regler vil kræve en klar lovhjemmel. Dertil kommer, at styrelsen ikke giver konkrete eksempler på tilfælde, hvor det efter styrelsens opfattelse vil være nødvendigt, at et vandselskab etablerer stik på privat grund for at kunne efterleve selskabets forsyningsforpligtelse. DANVA kender heller ikke til noget konkret eksempel på som anført af styrelsen, at det kan være nødvendigt for et spildevandsselskab at etablere og drive en enkelt ejendoms stikledning/trykledning, fordi det kan have negative konsekvenser for selskabets øvrige forsyning og drift, hvis selskabet ikke gør det.

DANVA opfordrer til, at Miljøstyrelsen omformulerer afsnittet om forsyningspligten i overensstemmelse med ovenstående og henviser i øvrigt til foreningens supplerende bemærkninger til afsnittet i bilagene 1 og 2.

Regnvandsbassiner og dimensionering

(se under afsnit 9.5.1 i udkastet)
På baggrund af adskillige afgørelser fra Miljø- og Fødevareklagenævnet (tidligere Natur- og Miljøklagenævnet) og et faktablad fra Aalborg Universitet anbefales der en praksis for dimensionering af regnvands-bassiner.

I nogle tilfælde vil den nævnte praksis medføre markante meromkost-ninger og unødig administration for spildevandsselskaberne i forhold til, hvad der er behov for set i lyset af recipientens miljømæssige og hydrauliske robusthed/følsomhed.

Et eksempel på overinvestering er, hvis der er tale om udløb til et mindre følsomt (mere robust) fjord- eller havområde, hvor der i forhold til stofmængde ikke nødvendigvis vil være behov for en så høj renseevne som den, der er skitseret i faktabladet fra Aalborg Universitet. En sådan overinvestering forsinker implementeringen af øvrige planlagte miljøtiltag.

Et andet eksempel er, at krav til spildevandsselskaber om stor neddrosling af regnvandsudledninger resulterende i opførelse af store regnvands-bassiner paradoksalt nok kan medføre en mængdemæssigt endnu større spidsbelastning af et vandløb samt øget risiko for overløb, end hvis der var krav om neddrosling, som er afstemt med den faktiske kapacitet i recipienten. Denne effekt er kontraintuitiv men kan dokumenteres. I disse situationer vil den hydrauliske belastning af vandløbet kunne medføre (endnu større) skader på flora og fauna i vandløbet og i værste fald skader på bygninger og infrastruktur på de ånære arealer.

DANVA har fået oplyst af den rådgivende ingeniørvirksomhed Orbicon, at denne har beregnet et investeringsbehov hos de danske spildevands-selskaber på mellem 5 og 10 mia. kr. i regnvandsbassiner i de eksisterende og kommende byområder. Med investeringer i den størrelsesorden har det stor betydning både selskabs- og samfundsøkonomisk, at der ikke overinvesteres.

Det bærende princip bør være:
Tilladelse til urbane udledninger af regnvand/spildevand tager udgangspunkt i recipientens kvalitet.

Således bruges investeringerne mest bæredygtigt og giver mere miljø for pengene, da midlerne kan investeres flere steder og endda bruges til at forbedre recipienternes kvalitet og forøge robustheden.

Derudover bør vejledningen anbefale, at kommunerne som myndigheder foranlediger de nødvendige undersøgelser og vurderinger samt indgår i dialog med spildevandssel-skaberne, før de stiller udlederkrav til regnvandsbassinerne.

DANVA mener derfor ikke, den i høringsudkastet beskrevne praksis bør anbefales, da den i flere tilfælde vil resultere i væsentlige overinve-steringer uden miljømæssig effekt – og i særlige tilfælde med negativ effekt.

DANVA uddyber meget gerne høringssvar eller bilag, kontakt venligst konsulent Jens Plesner, tlf. nr.: 8793 3560 eller email: jpl@danva.dk

Bilagsliste

Bilag 1. DANVA kommentarer indsat i høringsudkastet

Bilag 2. DANVA kommentarer samlet


Med venlig hilsen


Carl-Emil Larsen
DANVA