Til Miljøstyrelsen

Høring af udkast til bekendtgørelse om grundvands-kortlægning (journalnummer MST-022-00132)


Miljøstyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse om grundvands-kortlægning i høring, der omfatter udpegning af områder med drikkevandsinteresser (OD), områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD, nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI), indsatsområder (IO) og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

DANVA har tidligere kommenteret på udpegningsgrundlaget for disse området og har ingen yderligere bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen og Claus Vangsgård
DANVA