Til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Dansk Vand- og Spildevandsforening, DANVA, finder det positivt, at der oprettes et formaliseret kontaktudvalg, der kan rådgive tilsynet og ministeriet om forhold i forsyningssektorerne.

Det er centralt for DANVA, at Forsyningstilsynet i sit arbejde med kontaktudvalget holder sig for øje, at bl.a. udviklingsanalyse og rådgivning af ministeren er begrænset til el, varme og gas. Det vil sige, at man ikke ubevidst signalerer, at der er tale om betragtninger, der angår samtlige forsyningsområder – herunder vand- og spildevandsområdet.

Baggrunden for denne udmelding er, at der ikke i bekendtgørelsen er klargjort eksplicit, hvilke forsyningsarter der er i fokus. DANVA er opmærksom på, at bekendtgørelsen har hjemmel i lov om Forsynings-tilsynet, hvor der i § 3 er angivet, hvilke forsyningsarter reguleringen angår.

Evt. usikkerhed kunne imødekommes ved i bekendtgørelsens § 2,
1. sætning at præcisere de direkte berørte forsyningsarter.

Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen og Susanne Vangsgård
DANVA