Til Miljø- og Fødevareministeriet

DANVA noterer sig, at der lægges op til, at der nu efter en konkret vurdering kan gives tilladelse til, at tag- og overfladevand fra ejendomme fremover kan tilsluttes gennem åbne ledninger til spildevandsselskabers anlæg. På baggrund af de omfattende og nødvendige aktiviteter i forhold til klimatilpasning er det en god og nyttig ændring.

Vi ved, at Forsyningssekretariatet, som står for den økonomiske regulering af spildevandsselskaberne, er begyndt at bruget ækvivalenten ”PECOD” i deres netvolumenbidrag, som indgår i deres effektiviseringskrav for de enkelte selskaber. Vi henviser til Forsyningssekretariatets publikation ”Genberegning af costdriveren renseanlæg – April 2019”, der foreligger i høringsudkast på deres hjemmeside.

Der mangler en officiel definition og størrelse af PECOD. Vi mener, at spildevandsbekendtgørelsen vil være det rette sted at indsætte en definition, som der efterfølgende kan refereres til. Forsyningssekretariatet har sat 1 PECOD til 125 g/døgn. Vi har kendskab til, at nogle spildevands-selskaber har fastsat til andre mængder.

I bilag 1 med egenkontrol skemaet i udkastet skal der formodentlig stå NH4-N og ikke NH3-N.

Umiddelbart kan vi ikke se, at nedskrivningen af fosfor i forhold til definitionen på PE i udkastets § 4, stk. 5 får betydning for spildevands-selskabers udledningstilladelser. Men hvis det skulle have betydning, bør dette omtales i vejledningen til spildevandsbekendtgørelsen.

Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen
DANVA