Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om registrering af ledningsejere og udlevering af standardiserede ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret.

Til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

DANVA har modtaget ”Høring af udkast til bekendtgørelse om registrering af ledningsejere og udlevering af standardiserede ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret” til høring, hvilket vi takker for. Vi har følgende kommentarer til udkastet.

Vi vil gerne kvittere for, at det fra den 1. juli 2023 er obligatorisk for alle ledningsejere at registrere z-koordinaten på deres ledninger. Det er et væsentligt skridt i den rigtige retning med henblik på at sikre Lednings-ejerregistrets formål, at undgå graveskader.

Vi foreslår, at graveaktørerne gøres ansvarlige for at indberette grave-skader i Ledningsejerregistret, efter at have afstemt skadens omfang med ledningsejeren. Det er trods alt graveaktøren, der har forårsaget skaden. Ledningsejeren skal have mulighed for at supplere med egne oplysninger.

Graveaktører med gæld til Ledningsejerregisteret vil efter jan. 2020 kunne blive pålagt at betale forud af Ledningsejerregistrets sekretariat før ledningsoplysningerne udleveres. Det kan være problematisk, idet vi antager, at der kan opstå situationer, hvor graveaktører med gæld til Ledningsejerregistret vil grave uden at forespørge i Ledningsejerregistret. Forudbetalingen kan derfor være i uoverensstemmelse med lovens ånd – at forhindre graveskader. De samfundsmæssige omkostninger ved disse graveskader kan være betydeligt større end graveaktørernes udeståender hos Ledningsejerregistret.

Med den nuværende LER-løsning er det muligt at besvare grave-forespørgsler i blandt andet CAD og GIS formater med tilhørende links til hvor materialet kan downloades. Det er ikke muligt i LER2-løsningen, hvilket vi betragter som et tilbageskridt i forbindelse med planlægning og projektering af anlæg. CAD og GIS formaterne kan indeholde supplerende informationer, som er relevante at udveksle ved planlægning/ projektering, de er ikke nødvendigvis indeholdt i GML-udvekslings-formatet.

Nedenfor fremgår vores specifikke kommentarer til henholdsvis bekendtgørelsen og bilag 2 og 4.

Kommentarer til bekendgørelsen

Ikke-almene vandforsyninger
I §6 bør det præciseres, at såfremt ejere af ikke-almene vandforsyninger frita-ges for indberetning af interesseområder og udlevering af ledningsoplysninger, så skal ansvarsfordelingen ved graveskader mellem ledningsejer og graveaktør fremgå af bekendtgørelsen.

Brugerdrevne antenneanlæg
§7 bør præciseres tilsvarende vores input til §6.

Dokumentation af lovlig aktivitet
I §13, bør det præciseres hvorledes graveaktøren dokumenterer, at der er tale om lovlig aktivitet. Er det f.eks. legalt at sammensætte sine konkur-renters ledningsnet?

Ledninger med tilhørende anlæg
I §14 bør det præciseres, at ”graveaktører, der udfører gravearbejder, det vil sige enhver form for fysisk arbejde, som kan beskadige ledninger nedgravet i jord…” bør justeres til ”graveaktører, der udfører gravearbejder, det vil sige enhver form for fysisk arbejde, som kan beskadige ledninger med tilhørende anlæg nedgravet i jord…”
Det er ikke alene ledningerne, der kan beskadiges, det gælder også de tilhørende anlæg, f.eks. klimasikringsanlæg og underjordiske bygværker.

Er private fællesveje undtaget?
I §14 stk. 2 bør det præciseres, om private fællesveje og færdselsarealer er undtaget eller ej.

Orientering ved uopsættelige reparationsarbejder
I §16 skal graveaktøren i forbindelse med uopsættelige reparations-arbejder orientere sig om mulige ledningsejere i området. Formålet med orienteringen bør præciseres. Skal forespørgslen f.eks. foregå gennem Ledningsejerregistret?

Følgende bør indsættes, var indeholdt i præhøringsmaterialet: ”Det skal snarest muligt efter at gravearbejdet er påbegyndt, foretages en forespørgsel, hvori det anføres, at gravearbejdet allerede er påbegyndt eller har fundet sted på grund af uopsættelige reparationsarbejder”.

Fastsættelse af maksimalt forespørgselsareal
I §18 bør der sættes et maksimalt forespørgselsareal, med henblik på at sikre SDFE sammenstillingssystem og ledningsejernes systemer mod overbelastning. Det skal fremgå af bekendtgørelse, at ledningsejer-registret, kan fastsætte størrelse for det maksimale forespørgselsareal samt antallet af forespørgselsarealer.

Maks. gebyr pr. forespørgsel
I §18 stk. 1 bør der indsættes et maksgebyr på én forespørgsel. Alternativt kan gebyret på én forespørgsel blive uforholdsmæssig omkostningstung.
I §18 stk. 2 bør det præciseres hvad der menes med ”forespørgeren”, vi anta-ger at der menes pr. virksomhed.

Forespørgere med gæld til Ledningsejerregistret
§22 stk. 1: Graveaktører med gæld til Ledningsejerregisteret vil efter jan. 2020 kunne blive pålagt at betale forud af Ledningsejerregistrets sekretariat før led-ningsoplysningerne udleveres. Det kan være problematisk, idet vi antager, at der kan opstå situationer, hvor graveaktører med gæld til Ledningsejerregistret vil grave uden at forespørge i Ledningsejerregistret. Forudbetalingen kan derfor være i uoverensstemmelse med lovens ånd – at forhindre graveskader. De samfundsmæssige omkostninger ved disse graveskader kan være betydeligt større end graveaktørernes udeståender hos Lednings-ejerregistret.

Eventuelle ledningsoplysninger skal præciseres
I §25 stk. 6 skal det præciseres, hvad der menes med eventuelle ledningsoplysninger. Vi antager, at der menes at alle dokumenter skal udleveres gennem Ledningsejerregistret.
Hvorledes skal ledningsejeren besvare sine manuelle besvarelser gennem Ledningsejerregistret?
I projekteringsperioden kan vi have en udfordring, idet de systemer, der anvendes til projektering ikke nødvendigvis er i stand til at eksportere ledningsdata til GML-formatet eller et format, der umiddelbart kan vises i en web-browser.

Manglende konsekvenser hvis ledningsejeren ikke sender ledningsoplysninger inden for tidsfristen
I § 26 stk. 3 skal graveaktøren kontakte ledningsejer, hvis ledningsejer ikke fremsender ledningsoplysninger. Hvad er konsekvensen såfremt ledningsejer ikke følger op. Det skal fremgå af § 48 (Straffebestemmelse).

Arkiv
§27 stk. 1: Vi finder det hensigtsmæssigt at logningsdata med tilhørende ledningsdata gøres tilgængelige for ledningsejerne, alternativt skal de selv opbygge arkivsystemer.

Udlevering af andre oplysninger som links
I §31 stk. 4. skal der åbnes op for at kunne sende oplysninger via et link. Med den nuværende LER-løsning er det muligt at besvare graveforespørgsler i blandt andet CAD og GIS formater med tilhørende links til hvor materialet kan downlo-ades. Det er ikke muligt i LER2-løsningen, hvilket vi betragter som et tilbageskridt i forbindelse med planlægning og projektering af anlæg. CAD og GIS for-materne kan indeholde supplerende informationer, som er relevante at udveksle ved planlægning/projektering, de er ikke nødvendigvis indeholdt i GML-udvekslingsformat. Vi ønsker derfor, at bevare muligheden for at udlevere i de digitale formater som kan udveksles i dag, som supplement til GML-oplysningerne.

Angivelse af etableringstidspunkt
I §34 stk. 2-4 foreslår vi at etableringstidspunktet implementeres som en boole-an, der angiver om ledningen er etableret før eller efter den 1. juli 2023.

Damp er også meget farligt
§35 stk. 5 skal udvides til at indeholde damp i termiske ledninger

Nøjagtighedsklasser
§37 stk. 3 bør præciseres ved at erstatte ”med op til” med ”+-”

Komponenter
§39 omtaler udveksling af komponenter. I datamodellen benævnes komponenter som ledningskomponenter. Anvend den samme term.

Indberetning af graveskader skal kunne maskingenereres
Indberetningen af årsoplysninger i §45 stk. 1 skal kunne maskingenereres og udveksles via GML.

Indmeldelse af graveskader
Jævnfør §45 stk. 1 har ledningsejerne pligt til at indberette graveskader til Ledningsejerregistret. Vi foreslår at graveaktøren bliver gjort pligtig til at indberette graveskader efter at have afstemt omfanget med ledningsejeren.

Skadens omfang
I §45 stk. 2 skal det præciseres hvad der menes med skadens omfang. Det kan være vanskeligt og omkostningstungt for ledningsejeren at opgøre det økonomi-ske omfang grundet følgeskader m.m.

Tidspunkt for indberetning af graveskader
I §45 stk. 3 bør første indberetningstidspunkt først være obligatorisk fra 1. juli 2023 (skæringsdatoen), idet ledningsejerne skal have tid til at opbygge et sy-stem der supporterer indberetningen.

Overdragelse af ledningsoplysninger til 3. part
Vilkår for graveaktørens overdragelse af de udleverede ledningsoplysninger til 3. part skal fremgå.

Bilag 2 LERs datamodel for udveksling af ledningsoplysninger – version 1.0

Generelt bør længder på enumerationer ikke sættes til en længde svarende til den længste forekomst i listen. Der skal være plads til fremtidige udvidelser, som skal kunne håndteres uden at vi skal redefinere maksimumslængden i den fysiske implementering af modellen.
• Afsnit 2.1 attributten forsyningsart: Multipliciteten 0..* er i uoverensstemmelse med §33 i bekendtgørelsen, der angiver at Ledningsejer skal udlevere oplysninger om en lednings eller et ledningstraces forsyningsart.
• Afsnit 2.3 Informationsressource. FormatRestriktion skal udvides til at indeholde de gængse CAD og GIS formater. Word og Xlsx bør også være indeholdt.
• Afsnit 2.4 Ledning. Det bør præciseres, at z-koordinaten skal angives til overkanten af ledningen.
• Afsnit 2.4 Ledning. Noten til attributten indeholderLedninger skal justeres. IndeholderLedninger anvendes uafhængigt af ejerforholdet.
• Afsnit 2.4 Ledning. I attributten ledningsetableringsmetode skal værdien gennempresning justeres således:
- Der findes andre metoder end ”ikke-styrbar og jordfortrængende” skal udvides med ”hydraulisk gennempresning”.
- ”Anvendelsesnoten: Typisk i dybder der er i overensstemmelse med ledningens nedlægningsdybde” er ikke korrekt, den skal udgå.
• Afsnit 2.5 LedningEllerLedningstrace. Vi ønsker at kunne angive en nøjagtighedsklasse for både planen (x,y) og for koten (z).
• Afsnit 2.5 LedningEllerLedningstrace. Værdier for Nøjagtighedsklasse skal angives som ”+-” i stedet for ”<=”. Denne note gælder for samtlige nøjagtigheds-klasser.
• Afsnit 2.6 Ledningskomponent. Beskrivelse af værdien ”meget farlig” for attributten fareklasse skal suppleres med damp for termiske ledninger
• Afsnit 2.7 Ledningstrace. Begrebet AndenLedning skal understøttes i Lednings-tracer.
• Afsnit 2.7 Ledningstrace. Noten ”Traceer ligger ofte under fortovet, og bruges ofte af el- og telebranchen” bør justeres. Alle forsyningsarter anvender trace-begrebet og de ligger ikke nødvendigvis midt i vejen.
• Afsnit 2.7 Ledningstrace. Beskrivelse af værdien ”Olie” for attributten forsyning-sart skal suppleres til at omfatte brændstof.
• Afsnit 2.7 Ledningstrace. Restriktionen nøjagtighedsklasseBetingelse refererer ikke til skæringsdatoen, er det hensigten?
• Afsnit 2.8 Person. Person skal erstattes med begrebsnavnet Kontakt.
• Afsnit 2.8 Person. Længden på attributten mailadresse bør sættes til 254 tegn, hvilket er den maksimale længde på en valid mailadresse.
• Afsnit 3.1 Afløbskomponent. Anvendelsesnoten ”og vil ellers typisk være en multipolygon” justeres til ”og vil ellers typisk være en polygon”
• Afsnit 3.1 Afløbskomponent. Beskrivelsen for samlekonstruktion skal suppleres med følgende tekst. ”Det kan f.eks. være et klimasikrings- eller et LAR-anlæg”.
• Afsnit 4.1 type. Typen skal udbygges med kabelbrønd, en brønd til samling af elkabler.
• Afsnit 5.1 Termiskkomponenttype. Skal udvides med bygværk, fastspænding, kompensator, ventiler i åben jord, anboring, bøjning (verikale retningsskift).
• Afsnit 5.2 TermiskLedning. Geometrioprindelse. Begrebet bør udgå, anvend i stedet nøjagtighedsklassen på begrebet LedningEllerLedningstrace. Alle forsy-ningsarter skal anvende det samme nøjagtighedsbegreb af hensyn til graveak-tørerne.
• Afsnit 5.2 TermiskLedning. FareklasseRestriktion skal udgå, vi betragter 130 grader varm damp ved høj tryk som værende meget farlig
• Afsnit 7 Olie. Begrebet skal også omhandle brændstof.
• Afsnit 9.1 Vandkomponent. Beskrivelse af tapstedtype for værdien brandhane skal justeres. En brandhane er ikke nødvendigvis rød.
• Afsnit 10.1 Andenkomponent. Navnet på attributten Type er misvisende, den skal i stedet hedde f.eks. art, idet vi antager at attributten skal beskrive forsy-ningsarten. Udbyg gerne med en beskrivelse/eksempel.
• Afsnit 10.2 AndenLedning. Mangler attributten ”Type” tilsvarende Andenkomponent.
• Afsnit 11 Dimensions. Afsnittet skal beskrives på dansk. Begrebsnavne skal angives på dansk.
• Afsnit 12 Annotations. Afsnittet skal beskrives på dansk. Begrebsnavne skal angives på dansk.

Bilag 4

• De gængse CAD og GIS formater (dgn, shp, tab, dxf, dwg) skal kunne udveksles
• Word, Xlsx m.fl. skal kunne udveksles.
• Links til andre former for dokumenter tilgængelige via internettet skal kunne udveksles.

Formålet med at indføre ovennævnte CAD og GIS formater, er at understøtte effektive digitale arbejdsgange i forbindelse med projektering. De er alene et supplement til de ledningsoplysninger, der udveksles via GML-filerne.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Lars Gadegaard, tlf. 42556065 eller pr. mail til lgc@danva.dk.

Med venlig hilsen

Carl Emil Larsen
DANVA