Overordnede bemærkninger
Renseanlæggene løser en samfundsopgave
og kan ikke sidestilles med en ”almindelig” produktionsvirksomhed. Formålet med renseanlæggene er netop rensning og for at overholde dette formål er det vigtigt, at snitfladen til byspildevands- og slamdirektivet er klar og veldefineret.

Forurener-betaler princippet er et grundlæggende princip i dansk og EU-lovgivning. Hvor det er muligt, bør kildekontrol derfor anvendes før end-of-pipe rensning.

Dokumentation og indberetninger skal holdes på et nødvendigt minimum og dobbeltregistrering skal undgås. 

Detaljerede kommentarer til forslag til nyt IE-Direktiv:
Kommentarerne er baseret på beskrivelser i Præamblerne til Direktiv-forslaget kombineret med konkrete forslag til ændrede artikler, hvor relevant. 

(12) – om udtagelse af Listen af forurenende stoffer, og i stedet indføre reference til E-PRTR reguleringen:

DANVA er positiv overfor det bredere perspektiv på forurenende stoffer. DANVAs holdning er, at miljøfarlige stoffers spredning i miljøet i udgangspunktet skal reduceres gennem kildekontrol og udfasning, hvor dette er et muligt virkemiddel. Renseanlæg er ikke forureneren, men udgør en potentiel spredningsvej for miljøfarlige stoffer, der ikke omsættes i renseanlæg.  

(15) og (16) – vedrørende krav om ”environmental performance limit values” (BAT-AEPLs) samt miljøledelsessystemer (ændret artikel 14):

DANVA støtter op om krav om miljøledelsessystemer. Skal kobles sammen med Præambel (34) om ”transformation Plans” for at undgå dobbeltarbejde. 

(17) – vedr. hensyn til renseanlæg ved meddelelse af tilslutningstilladelser:

DANVA er positiv overfor de specificerede krav om, at der skal tages hensyn til vandselskabers renseanlæg i tilslutningstilladelser. I de tilfælde hvor begrænsningen af stoffer ikke er muligt ved hjælp af kildekontrol og udfasning bør tilslutningstilladelser for stoffers tilledning til renseanlæg tage hensyn til renseanlægget dimensionering og kapacitet i forhold til at rense for specifikke miljøfarlige stoffer. Typiske biologiske renseanlæg er i dag ikke dimensioneret til at rense for miljøfarlige stoffer. 

Vedr. forslag til ny Artikel 27 – Artikel 27B, vedr. afvigelser fra Artikel 15 og 11, i forbindelse med test af nye teknologier:

DANVA: Test af nye teknologier, herunder udvidelse af tidsrammen for afvigelse fra BAT-krav, må ikke have negative konsekvenser for renseanlæg. 

(31) – vedr. miljøansvar:

Helt principielt kan DANVA støtte, at ”operator” – uanset hvem det måtte være - kan ifalde ansvar i tilfælde af en hændelse eller ulykke, der væsentligt påvirker menneskers sundhed eller miljøet. 

Det bør dog være således, at såfremt ”operator” har holdt sig inden for tilladelser givet af offentlige myndigheder, så ifalder ”operator” ikke erstatningsansvar. 

På samme vis støtter DANVA, at der i situationer, hvor der er risiko for negative konsekvenser på tværs af grænser fremover, vil kunne være forpligtigelser til at sikre den grænseoverskridende informering og samarbejde.  

Vi har noteret os, at Miljøansvarsdirektivet har forrang. 

(33) – Vedr. ”transformation Plans”:

DANVA er positiv overfor krav om omlægninger til en mere bæredygtig drift. Dog vurderes tidsrammen at være uambitiøs. Det er nødvendigt med en konkretisering af begreberne i EU’s mål om ”a clean, circular and climate neutral economy”, og retningslinjer for hvordan disse mål opnås. Målene skal kobles til krav om miljøledelsessystemer, jf. præambel 15 og 16, samt artikel 14. 

Detaljerede kommentarer til forslag om forordning vedr. ny portal for industrielle emissioner:

Disse regler eksisterer allerede i forbindelse med E-PRTR forordningen. DANVA læser derfor denne nye forordning som et ønske om at stramme op på kontrollen med anlæg. Teksten giver anledning til en række kommentarer.

  • Det bør præciseres hvordan et renseanlæg over ”100.000 PE” skal forstås – om det defineres som den kapacitet som anlægget er godkendt eller dimensioneret efter – om det er den aktuelle belastning, eller en tredje parameter. 
  • Med hensyn til den foreslåede Artikel 5(1)(b), er det uklart, og bør specificeres om selskaberne også skal tage prøver i slam, og i hvilken udstrækning det skal ske. 
  • Med hensyn til den foreslåede Artikel 5(2) bør det præciseres hvilke muligheder for undtagelser der evt. er. Hvis det kan dokumenteres, at et anlæg ikke udleder et givent stof, bør det ikke være nødvendigt at analysere for stoffet.
  • Harmonisering er vigtig. Det er vigtigt, at selskaberne ikke skal indrapportere til flere databaser end højest nødvendigt. 

 

Venlig hilsen 

Carl-Emil Larsen  
DANVA