DANVA har med glæde konstateret, at Energitilsynet d. 20. april 2012 traf en afgørelse, der indebærer, at der ikke vil ske modregning i det kommunale bloktilskud for vandselskabers energiproduktion.

Det fremgår af afgørelsen ”at erklæringerne fra samtlige 89 kommuner om ikke-overførsel af energimidler til vand-, spildevands- eller affaldsaktiviteter indtil videre tages til efterretning …”. Det fremgår dog samme sted, at Energitilsynet tager nogle forbehold.

Energitilsynet tager i afgørelsen forbehold for:

1) det forhold, at der ikke er et sagligt grundlag for at foretage et skøn over, om der er overført midler mellem el- og spildevandsaktiviteterne, og

2) indberetningernes tilhørende revisorerklæring om rigtigheden af kommunernes indberetninger.

I det omfang revisorerklæringerne ligeledes tager forbehold for manglende indsigt i omfanget af overførsler mellem el- og spildevandsaktiviteterne, vil der således ikke foreligge nyt i sagen. Og Energitilsynet vil derfor ikke have grundlag for at genoptage sagen, da der fortsat ikke vil være mulighed for at foretage et sagligt skøn over omfanget af overførsler.

Det er på den baggrund DANVAs vurdering, at spørgsmålet om modregning i kommunernes bloktilskud som følge af overførsler mellem el- og spildevandsaktiviteter i de pågældende 25 spildevandsselskaber i 2011 nu er færdigbehandlet.

Energitilsynets og øvrige myndigheders tilgang til spildevandsselskabers elproduktion er også præget af, at Folketinget her i 2012 arbejder på at ændre både vandsektorloven og energilovene, således at det bliver lettere at producere energi på såvel spildevands- som vandforsyningsområdet. Noget DANVA har arbejdet for længe – bl.a. gennem dialog med de forskellige myndigheder. Der er dog tale om en proces, som der ikke kan sættes noget sluttidspunkt på.

Link til Energitilsynets afgørelse i fuld længde på tilsynets hjemmeside.

Ved spørgsmål – kontakt Jens Plesner (tlf. 8793 3560, e-mail: jpl@danva.dk