VUDP Logo

8 innovative projekter har fået støtte fra VUDP-foreningen. Se dem her.

VUDP-foreningen modtog 14 ansøgninger fra danske vandselskaber om støtte til drikkevands-, spildevands- og klimaprojekter. Foreningens vurderingspanel har udvalgt 8 projekter, som adresserer forskellige aktuelle udfordringer og skal bidrage med innovative løsninger inden for vandbranchen. Via medfinansiering af projekterne bidrager VUDP-foreningen til at forbedre den danske vandsektors effektivitet og kvalitet.

Kort om de otte projekter

Læs mere om de 8 projekter nedenfor. I løbet af sommeren og efteråret kan du desuden blive meget klogere på de 8 projekter på VUDP.dk og VDUP-foreningens LinkedIn, hvor projekterne løbende præsenteres.

Afsmitning af miljøfremmede stoffer fra aktivt kul og ionbyttermaterialer samt test for tilstedeværelse af og rensning for +50 PFAS-stoffer

Ved HOFOR i samarbejde med Envidan A/S, DTU Sustain, Split Water Nordic ApS Wendt & Sørensen og Region Hovedstaden.

Projektet skal øge vidensniveauet ift. muligheden for at benytte adsorptionsmetoder til at rense drikkevand både i Danmark og internationalt ved at 1) måle afsmitningen af miljøfremmede stoffer fra adsorptionsmaterialer og 2) analysere for tilstedeværelse og rensning af det totale antal analyserbare PFAS-stoffer (+50). Undersøgelserne gennemføres på et pilotanlæg på Solhøj kildeplads, som HOFOR igangsætter medio 2023, på udvalgte GAC fuldskalanlæg i Region H. og i laboratorieskala på DTU. Resultaterne skal genere ny viden, ift. om der er ukendte og uønskede afsmitnings-biprodukter ved at benytte adsorptionsmetoder og om der forefindes ukendte PFAS-stoffer i grundvandet og adsorptionsmetodernes renseeffekt over disse.

Tildelt beløb: 967.820,00 kr.

N2O Kontrol – Helstøbt styring og dokumenteret effekt

Ved BIOFOS i samarbejde med Krüger A/S, Mølleåværket A/S, Halsnæs Forsyning, Hjørring Vandselskab, Fors, Vesthimmerland Forsyning, Aalborg Forsyning og BlueKolding.

Formålet med dette projekt er at muliggøre, at de danske renseanlæg kan opnå 50% reduceret lattergasemission i 2025. Den bedste metode til at reducere lattergasemissionen fra renseanlæg er via udvikling og implementering af dynamiske styringsløsninger med dokumenteret effekt. Projektet bygger videre på de seneste års landvindinger inden for viden om lattergas i renseanlæg og udviklingen af nye dynamiske styrings- og kontrolmetoder. Projektet inkluderer en stor gruppe af forskellige renseanlæg og fokuserer på fuldskala demonstration og grundig driftsdokumentation. Projektet udvikler en ny helstøbt styring til kontrol af lattergas, demonstrerer den i fuldskala på 8 renseanlæg og dokumenterer effekten efter et helt års drift.

Tildelt beløb: 1.869.141,00 kr.

Automatiseret udskiftning af vandrør

Ved VandCenter Syd i samarbejde med HOFOR, Aarhus Vand, RobSub.

Projektet vil udvikle en automatiseret løsning, som skal reducere arbejdsmiljøbelastningen ved reparation og udskiftning af ledningsnet til drikkevand. Helt konkret muliggøres markant mindre udgravninger og væsentligt kortere tid med åben udgravning. Ved automatisering af processen vil ressourceforbruget og CO2 ækvivalenter (jord, grus, belægning, deponering, transport) reduceres gennem hele livscyklussen, sikkerhedsrisici og flaskehalse i renoveringsprocessen vil blive færre, DDS vil lettere kunne overholdes og proceduren være dokumenterbar. Vi fokuserer på planlagte renoveringer af vandrør ved stik, hvilke der tilsammen årligt graves ca. 18.000 stk. af hos projektpartnerne.

Tildelt beløb: 847.428,00 kr.

Bæredygtig svovlbrintebekæmpelse i tryksatte afløbssystemer

Ved Aalborg Kloak A/S i samarbejde med Aalborg Universitet

Projektet har til formål at udvikle og demonstrere en ny teknologi til reduktion af problemer med lugt og korrosion ved pumpning af spildevand i lange trykledninger. Teknologien er baseret på biologiske processer, som omdanner den opløste svovlbrinte i spildevandet til uskadeligt sulfat. I modsætning til traditionelle bekæmpelsesløsninger anvendes der ikke kemidosering i processen og teknologien implementeres nedstrøms i systemet. Dette betyder, at der kan styres efter målte svovlbrinteniveauer. I dag foretages kemidosering normalt før svovlbrinten er dannet og dette sker derfor på baggrund af lokale erfaringsværdier, hvilket ofte resulterer i overdosering af kemi.

Tildelt beløb: 225.957,00 kr.

Regulerbar Lavenergi Vandbremse – Stof, Temperatur og Hydraulik Regulering (ReLeVand-STyRing)

Ved Favrskov Forsyning i samarbejde med WSP Danmark A/S, Aalborg Universitet og Mosbaek A/S

ReLeVand (VUDP, 2022) viste, at det var muligt at styre og optimere regnvandsbassinerne med udgangspunkt i den hydrauliske kapacitet i det modtagne vandløb. Projektet udviklede en patenteret vandbremse, der kan udnytte magasineringsvolumen 30% bedre end eksisterende vandbremser. ReLeVand-StyRing udvikler styringsstrategier til at forbedre vandkvaliteten, så både den hydrauliske påvirkning minimeres og stoffjernelsen maksimeres. Det gøres ved at implementere en variable bassinopholdstid. Afgørelser i Miljø- og Fødevareklagenævnet peger entydigt på, at der fremover lægges mere vægt på BEK1625 og mindre på anvendelse af BAT. ReLeVand-StyRing vil sikre bedre udnyttelse af eksisterende regnvandsbassiner til stoffjernelse og dermed betragtelig effektivisering i regnvandshåndtering

Tildelt beløb: 960.062,00 kr.

Bundfældning og udledning af returskyllevand

Ved Aarhus Vand i samarbejde med Vestforsyning, Dansk Miljørådgivning og VIA University College.

Returskyllevand behandles ofte ved bundfældning inden det klarede vand udledes til recipient. De senere år har kommunale myndigheder stillet nye krav til udledning af fx jern, mangan og arsen som forsyningerne ikke kan leve op til med eksisterende anlæg. Der er tale om en landsdækkende udfordring. Mange løsninger kræver væsentlige anlægsinvesteringer og driftsomkostninger. Projektformålet er at skabe det nødvendige kvalitetsgrundlag for implementering af effektive og økonomiske løsninger. Vidensgrundlaget skabes ved udvikling af nyt udstyr baseret på laserteknologi til måling af returskyllevandets bundfældningshastighed samt kortlægning og undersøgelse af den eksisterende håndtering af returskyllevand hos 20 vandværker og finde best practice.

Tildelt beløb: 997.500,00 kr.

PFAS-strømme i danske renseanlæg – Tekniske styringstiltag til fordeling mellem slam og vand

Ved Thisted Vand Service i samarbejde med Horsens Vand A/S, Energi Viborg Vand A/S, FORS A/S, Dankalk og Teknologisk Institut.

I projektet kortlægges, hvordan driften og opbygningen af renseanlægget påvirker fordelingen af PFAS mellem slam, fedt og udledt vand, samt hvordan denne fordeling kan ændres gennem teknisk styring fx brug af fældningskemi. Med udgangspunkt heri kvalificeres det, hvor meget fordelingen af PFAS mellem fedt, spildevandsslam og vand kan påvirkes. Effekten af fx fældningskemi på anlægget identificeres, og potentiale ved implementering, evalueres som en del af den samlede spildevandshåndtering på de enkelte anlæg. Projektets resultater skal således sikre, at en forsynings beslutning vedr. fremtidige initiativer ift. håndtering af PFAS på renseanlæg kan træffes på et oplyst grundlag

Tildelt beløb: 908.900,00 kr.

Test af teknologier til rensning af PFAS fra hotspots - Odense Nord Miljøcenter

Ved VandCenter Syd i samarbejde med Odense Renovation, Rambøll Denmark A/S, Vandrensning.com, Envytech Solutions AB og Enspired Solutions

PFAS er et nyt samfundsproblem, som også er repræsenteret i spildevand, hvor der findes alt for høje koncentrationer. De nuværende teknologiske muligheder er begrænsede og omkostningstunge og derfor bør rensning ikke ske på forsyningernes renseanlæg men derimod ved kilderne. En af de store kilder til PFAS i spildevand er perkolat fra deponier, som ledes til forsyningernes renseanlæg. VandCenter Syd ønsker, sammen med Odense Renovation, at undersøge mulighederne for PFAS-rensning af perkolat fra Odense Nord Miljøcenter samt Stige Ø og dermed nedbringe PFAS-koncentrationen i spildevandet fra Odense Nordvest Renseanlæg som modtager og behandler perkolaterne.

Tildelt beløb: 779.250,00 kr.

VUDP-foreningen offentliggør den næste ansøgningsrunde i løbet af efteråret.