COLOURBOX1102124.jpg

Vandkvalitetsbekendtgørelsen er i høring indtil 11. april 2023. Bekendtgørelsen implementerer dele af det europæiske drikkevandsdirektiv vedtaget 12. januar 2021. Har I bemærkninger, send dem senest 5. april 2023 til DANVA.

 

Ændringerne i bekendtgørelsen omfatter:

Gennemskrivning af dispensationsbestemmelserne.

Dette er en følge af, at der er forskellige muligheder for dispensation, afhængigt af om det stof der ønskes dispenseret for, er tilføjet nationalt, eller om det er en følge af det europæiske drikkevandsdirektiv.

Ændringerne er således langt hen ad vejen en direkte følge af direktivet, men derfor kan vi godt ønske os en lidt klarere beskrivelse og en tilhørende endnu klarere vejledning, før regelsættet træder i kraft.

Ændring af analyseprogrammerne

Med den nye Vandkvalitetsbekendtgørelse tilføjes 3 stoffer tilføjes (LM3, pentachlorbenzen og PPU) mens 9 pesticider fjernes fra bilag 2 i bekendtgørelsen (desethyl-hydroxy-atrazin, desethyl-terbuthylazin, diuron, hydroxy-atrazin, MCPA, dichlobenil, hydroxy-simazin, metribuzin-desamino, 2,6-dichlorphenol.)

Det sker som følge af resultaterne i Grundvandsovervågningen herunder massescreeningerne. Bortset fra LM3, der er tilføjet som følge af fund i massescreening 2022, har ændringerne været i høring allerede i oktober 2022 (Se DANVAs høringssvar her)., men er ikke blevet implementeret endnu.

Herudover ændres: ​

  • grænseværdien for Chrom fra 50 ug/l til 25 ug/l
  • analysen af yderligere 10 PFAS-forbindelser så kravet bliver sum af 22 med en grænseværdi på 0,1ug/l
  • analysen af Enterokokker som obligatorisk gruppe A parameter(mikrobiologi)
  • analysen af Bisphenol A, som primært afgives fra stoffer og materialer i kontakt med drikkevand, kravværdien bliver 2,5 ug/l og fristen for måling er 12. januar 2026

De fire angivne punkter er en følge af implementering af drikkevandsdirektivet, og man har her valgt at fravige fristen for PFAS-analyser, og ikke afvente den 12. januar 2026, som direktivet ellers giver mulighed for.

Derudover fastholdes krav til bly, antimon, selen og bor, som hidtil i bekendtgørelsen, selvom drikkevandsdirektivet er lempeligere på disse parametre.

Af mindre relevans i Danmark tilføjes også nedenstående, med henvisning til Drikkevandsdirektivet:

  • Halogenerede syrer som er relevante hvis vandet desinficeres med chlor- eller bromholdige midler, hvor der stofferne kan dannes som et biprodukt til desinfektionen.
  • Microcystin-LR – en indikator på algeopblomstring og dermed kun relevant ved indvinding af overfladevand.

Der er også en samtidig høring af bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

Send dine kommentarer til DANVA

Spørgsmål og kommentarer rettes til ds@danva.dk senest 5. april kl. 10.00, høringsfristen er 11. april kl. 10.00, altså umiddelbart efter påske.