Regionalmøderne Løb Af Stablen 4. 6. Oktober
Regionalmøderne løb af stablen 4.-6. oktober med knap 100 deltagere fra en stor del af medlemskredsen. Kommentarer og indlæg fra møderne indgår i det videres arbejde med at fremme vandselskabernes vilkår. Foto: Karsten Bjørno.

Der var stor deltagelse til DANVAs regionalmøder, der løb af stablen 4.-6. oktober. De velbesøgte møder var præget af intens dialog om bl.a. revision af vandsektorloven, grundvandsbeskyttelse, udledningstilladelser, offentlighedsloven, arbejdsmiljø, cybersikkerhed, brancheforeningens strategi og ikke mindst den igangværende revision af vandsektorloven.

Knap 100 deltagere fra et stort antal forskellige vandselskaber deltog i DANVAs regionalmøder, der er målrettet bestyrelser og direktioner.

Møderne foregik i henholdsvis Ringsted, København, Aalborg, Aarhus og Middelfart og havde fokus på revision af vandsektorloven samt effekterne af vandsektorens udfordringer med at opfylde stigende forventninger fra politikere og borgere.

I det økonomisk reguleringsregime får vandselskaberne dækket en stadig mindre del af deres omkostninger. Heldigvis er der sket et skifte på Christiansborg, så lovforslaget om den økonomiske regulering er blevet stoppet og erstattet af en ny proces i to spor.

I det ene spor kører takster og tilsyn, mens der i det andet skal nedsættes et vandreguleringsudvalg, som skal udarbejde en model for en økonomisk regulering, der sikrer vandselskabernes investeringsmuligheder, så de kan imødekomme politikernes ønsker for drikkevand, spildevand og klimatilpasning.

”Vi er rigtig glade for, at et vandreguleringsudvalg nu skal udarbejde et helt nyt forslag, som passer til fremtidens behov. Reguleringen skal sikre, at vandselskaberne kan opfylde de forventninger, som politikerne og samfundet har til rent drikkevand, spildevand og klimatilpasning,” sagde direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen, der regner med, at udvalgsarbejdet vil tage to år, før et forslag kan præsenteres for regeringen.

Regionalmøderne blev ledet af DANVAs formand Carsten Nystrup, der lancerede oplæg sammen med direktør Carl-Emil Larsen og kommunikationschef, Karsten Bjørno.

Et af de emner, der havde stor opmærksomhed, var vandselskabernes rammevilkår og de politiske aktiviteter i den forbindelse.

Carl-Emil Larsen gav de fremmødte den aktuelle status og satte det i perspektiv i forhold til vandselskabernes dagligdag.

Medlemmerne udtrykte tilfredshed med DANVAs arbejde vedrørende vandsektorloven og de løsninger, der er blevet bragt i spil over for politikere og embedsmænd. Der fremkom på møderne ønsker til emner, som kunne tages med videre til udvikling af vandsektorloven.

Det gjaldt f.eks. en løsning på problemer med vejbidrag, omkostningsdækning m.m.

Foto: Karsten Bjørno, Deltagerne på regionalmøderne drøftede oplæg fra DANVAs formand, Carsten Nystrup, som blandt andet fremlagde det foreløbige arbejde med foreningens strategi. Foto: Karsten Bjørno.

DANVAs strategi 2024-2028

Carsten Nystrup præsenterede herefter processen for udviklingen af DANVAs kommende strategi, der har arbejdstitlen ’Vandkurs 2030’, og som skal vedtages på generalforsamlingen i 2024.

Han forklarede strategiudvalgets tanker bag forslaget til en vision og mission, og bad deltagerne komme med forslag til ændringer eller tilføjelser. Strategiarbejdet er forankret i et udvalg bestående af medlemmer fra bestyrelsen.

Forslaget til visionen hedder: ”DANVA er vandets klare stemme” med underpunkterne:

 • DANVA er den samlende kraft i vandsektoren.
 • Gennem klare budskaber og stærke alliancer taler DANVA vandets sag, som vigtig ressource for den grønne omstilling og grundlaget for alt liv.

Deltagerne på regionalmøderene drøftede strategiudvalgets forslag og kom med kommentarer til både visionen og missionen. Kommentarerne blev efterfølgende vurderet i forhold til teksterne.

Den næste fase for strategiarbejdet fokuserer sig på at få vision og mission på plads, hvorefter målsætningerne formuleres, ligesom der kommer en proces med inddragelse af interessenter.

DANVAs direktør, Carl-Emil Larsen, gav en status for revision af vandsektorloven. Lovforslaget er stoppet og bliver erstattet af henholdsvis en lov om takst og tilsyn og nedsættelse af et vandreguleringsudvalg, som skal udtænke en helt ny økonomisk regulering. Foto: Karsten Bjørno.

DANVAs medlemsloyalitetsprogram

DANVA gennemfører med jævne mellemrum undersøgelser af medlemmernes tilfredshed med foreningens arbejde.

Der måles på, om de kerneydelser, som er omfattet af kontingentet, er på det ønskede niveau. Undersøgelserne består af en kvantitativ og en kvalitativ del, som er blevet gennemført i 2017, 2019 og senest i 2022. Karsten Bjørno fremlagde konklusioner fra spørgeskemaundersøgelsen og medlemsbesøgende: ”De viser, at der er en overordnet høj tilfredshed med DANVAs arbejde, hvor ydelser står mål med forventninger,” sagde Karsten Bjørno.

 • DANVA fik på medlemsbesøgene input indenfor bl.a. disse områder:
 • Den økonomiske regulering
 • PFAS og slamhåndtering
 • Miljøfarlige stoffer i øvrigt
 • Bæredygtighedsrapportering
 • Sektorkobling
 • Digitalisering/cybersikkerhed

De korrigerende initiativer som følge af programmet har indflydelse på:

 • At sekretariatet foretager løbende justering af indsatser i det politiske arbejde.
 • En ny hjemmeside, styrket medlemskommunikation.
 • At sekretariatet løbende vurderer DANVAs projektportefølje i forhold til medlemmernes behov.
 • At prioritere og udarbejde værktøjer.
Der var stor debatlyst på regionalmøderne, som handlede om vandsektorens økonomiske regulering, udledningstilladelser, drikkevandsbeskyttelse, elpriser og meget mere. Foto: Karsten Bjørno.

Status for udledningstilladelser

Carl-Emil Larsen præsenterede udfordringerne med de suspenderede udledningstilladelser, der giver problemer for vandselskaberne, især når de skal etablere nye anlæg. Der ventes en ny vejledning fra Miljøministeriet snarest.

Den vil anvise ny praksis for meddelelse af udledningstilladelser, mens separeret regnvand håndteres i særskilt spor med involvering af bl.a. Transportministeriet.

”Det er fortsat et stort problem, hvis der ikke kommer afklaring ift. separat regnvand (separatkloakering, klimaprojekter mm.) Vi er i dialog med Miljøministeriet om problemstillingen og har orienteret om, at den har stoppet projekter fra 5 mio. til 5 mia. kr. Det er der ingen, der kan være tjent med,” sagde Carl-Emil Larsen.

Kommentarer fra deltagerne på regionalmøderne bekræftede den store udfordring med manglende udledningstilladelser, der spænder ben for opførelsen af en lang række anlægsopgaver til mange milliarder kroner.

Medlemmerne debatterede også muligheden for en national brandingkampagne, der skal have til hensigt at gå i rette med misinformation og øge kendskabsgraden hos hr.og fru Jensen. De debatterede desuden emner som den nationale klimatilpasningsplan, cyberberedskab, arbejdsulykker, klagesager vedrørende øgede el-udgifter.

DANVA takker for den store tilslutning til regionalmøderne og de mange konstruktive drøftelser, hvorfra der kan opsamles input til brug for projekter og aktioner. Næste års regionalmøder er foreløbig reserveret til at finde sted 23.-25. september 2024.