19 @Jonasfotografi
Formand Carsten Nystrup med årets mundtlige beretning

Bestyrelsens beretning

Kære medlemmer af DANVA.

Ja, Danmark er i sandhed et lille land, der bygger på vand. Vandet binder os sammen i DANVA, hvor vi løser opgaverne i fællesskab.

Og for første gang i godt ti år er vi i foreningen fuldtallige igen med en organiseringsgrad på 100 procent for kommunalt ejede vandselskaber. Jeg vil gerne sige tak til Vejen Forsyning for at være tilbage i DANVA, det er vi glade for.

Tak, til alle, der bidrager med cases og arbejdstimer til gavn for fællesskabet, uden eksempler og viden fra hverdagen havde vi i DANVA ikke nået de mange fine resultater. I bestyrelsens mundtlige beretning vil jeg nu nævne de vigtigste.

DANVA har fokus på at være en relevant spiller i samfundet og på Christiansborg. Det betyder blandt andet, at det ikke ensidigt er DANVA, der skal presse på for møder, men at det i stadig højere grad er interessenter, embedsmænd, politikere og ministre, der henvender sig for at samarbejde om løsninger.

For eksempel inviterede økonomimisteren, Stephanie Lose, os ind til den såkaldte grønne tre-part, der skal definere et forslag til en CO2-afgift på landbruget. Det blev vi, fordi vi har foreslået en løsning om beskyttelse af grundvand til drikkevandformål, koblet med skovrejsning eller VE-anlæg som en løsning til Svarer-udvalgets anbefaling på en model for CO2-afgiften. Forslaget har vundet politisk gehør på Christiansborg.

Vi spandt videre på møderne med grøn trepart og arrangerede en politisk, pop-up konference, der blev udsolgt på rekordtid og som havde deltagelse af blandt andre økonomiministeren. Her kunne vi konstatere, at politikerne har forstået vores budskaber om grundvandsparker - nu skal de så også gøres til virkelighed - det haster. Vi har på samme måde spillet løsninger ind i relation til revision af vandsektorloven.

Efter høringen forrige sommer var klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard, klar til at fremsætte forslaget i folketinget i slutningen af marts sidste år. På få uger fik vi i fællesskab skabt så stor, politisk  evågenhed om det stærkt uhensigtsmæssige i lovforslaget, at ministeren valgte at trække det.

Efterfølgende tog han positivt imod DANVAs løsning om at lade et vandreguleringsudvalg udtænke en helt ny model for den økonomiske regulering af vandsektoren.

Det, vi har opnået sammen her, er i en politisk sammenhæng enestående, det kan vi være meget stolte af. Nu venter vi på, hvordan ministeren udmønter planen, der gerne skal give en økonomisk regulering, som kan sikre, at vi får dækket omkostningerne, når vi investerer i samfundets behov. Energistyrelsen vil i morgen kl. 12 her på årsmødet uddybe udvalgets kommissorium og den forventede proces. 

Det er også et positivt resultat, vi har fået med fremdriften på BNBO. Miljøminister Magnus Heunicke har fulgt vores anbefaling om, at kommuner får pligt til at give påbud til lodsejere i de bo-ringsnære områder, hvor der inden udgangen af året ikke er indgået aftaler. Vi er dog stadig afhængig af en kommunal vurdering af risici. 

Samtidig har ministeren sikret, at vandværker nu også vil kunne føre klagesager over prisen på jord til grundvandsbeskyttelse, hvilket er en sejr i sig selv. Dermed kan niveauet for lodsejerens kompensation blive afprøvet ved domstolen. Klager over påbud herunder kompensationsstørrelsen vil i øvrigt ikke have opsættende virkning, selvfølgelig skal vi betale kompensationen men så får vi også beskyttelsen med det samme. 

Der er ros til ministeren, som udover sine initiativer sammen med støttepartier også har sikret midler på finansloven til vores område. 

Desuden har ministeren sat gang i et såkaldt pilotprojekt, hvor man skal fastlægge principper for kortlægning af sårbare, grundvandsdannende områder - grundvandsparker. Men vi er utålmodige, for det haster med at sikre vores produktionsapparat.

Vi er også glade for, at Magnus Heunicke i efteråret lancerede den Nationale Klimatilpasningsplan 1, der følger de anvisninger til løsninger for højtstående grundvand, som DANVA lancerede sammen med KL i 2021. Vi hjælper nu ministeriet med at opbygge cases og data, som skal sikre, at der i sidste ende kan foreslås en fornuftig betalingsmodel. Vi er også i gang med at udarbejde et katalog med konkrete løsninger til, hvordan udfordringer med det højtstående grundvand kan håndteres. Alt sammen til brug for politisk behandling på Christiansborg. 

Behovet for en indsats mod følgevirkninger af højtstående grundvand sammen med stormflod og skybrud har i år vist sig som et endnu større problem end tidligere. Vi arbejder allerede nu på, at ministerens Klimatilpasningsplan 2 skal sammentænke problemstillingerne, så vi får en hel helhedsorienteret håndtering af klimarelaterede oversvømmelser.

DANVA har i den relation foreslået, at der oprettes en statslig vandressourceforvaltning, for vandet styres bedst fra oven. Derfor skal der være en overordnet, statslig myndighed, som har ansvaret for forvaltning af vandressourcer og klimatilpasning, og hvor kommunerne som myndighed på lokalt niveau samarbejder med statens vand-ressourcemyndighed. Den løsning vil kunne gøre det nemmere at sikre drikkevandet med grundsvandsparker, vandkvalitet og -kvantitet til almen vandforsyning og samtidig regulere de vandmasser, der er ødelæggende for byer og samfund.

Vi har i fællesskab også sikret os andre fornemme resultater, der bl.a. sparer medlemmerne penge. Det er f.eks.:

  • korrektion for stigende priser på el.
  • investeringer i cybersikkerhed herunder betaling til SektorCERT, som forventes at kunne udløse tillæg til indtægtsrammen.
  • at varme fra spildevand er fritaget fra pris-loft på VE-anlæg, hvilket er fremmende for investeringer i varmepumper.
  • lov om takster og tilsyn er flere steder blevet rettet til efter vores ønsker, men ender desværre også med kontrol og administrative byrder.

Det er mange og vigtige sejre, vi har fået i hus i DANVA. Og der venter rigtig mange andre udfordringer, som med for eksempel håndtering af medicinrester og PFAS.

Den tidligere miljøminister lancerede en national strategi mod PFAS. Initiativet er centreret omkring et partnerskab, som DANVA naturligvis er med i. Og den nuværende miljøminister har grebet DANVAs løsning om, at PFAS skal forbydes og fjernes fra vandkredsløbet. 

Ja, og så er der de mange bolde, som er i luften i EU-regi. Det handler blandt andet om et udvidet producentansvar og taksonomiforordningen, samt udmøntningen af byspildevandsdirektivet og drikkevandsdirektivet.

Implementeringen af drikkevandsdirektivet i Danmark har i øvrigt vist, at bestyrelsens beslutning om at foreningen skulle have et øget fokus på materialer i kontakt med drikkevand var rettidig. De opgaver, der er på vej til selskaberne på materialesiden, er omfattende, men satsningen gør nu DANVA i stand til at hjælpe medlemmerne direkte, ligesom den understøtter udviklingen af DK-vandordningen, lovgivningen og standarder både på nationalt og EU-niveau. 

Der er, som bekendt, EU-valg 9. juni, hvor vi er i dialog med kandidaterne til parlamentet om vandets sag. Det gælder både emner om beskyttelse og benyttelse af vandet.

Vi arbejder desuden på at få reglerne om levering af teknisk vand på plads, så den grønne omstilling ved hjælp af PtX kan blive en realitet.

Vi har også stadig et udestående med udledningstilladelser, og så skal vi have positioneret renseanlæg som de ressourcefabrikker, de er, og som i fremtiden skærmer vandet endnu bedre mod miljøfarlige stoffer. 

Vi håber i øvrigt, at det massive fokus på store virksomheders udledninger ikke vil forsinke arbejdet med nye vejledninger yderligere. Jeg vil til slut sige tak til alle jer, der har bistået foreningen det seneste år.

  • Tak for at levere regnestykker og eksempler.
  • Tak for at bidrag med ressourcer.
  • Tak for deltagelse i medlemsmøder, konferencer, temadage, samlinger i udvalg og netværk. 

Der skal også lyde en personlig tak fra mig for at have fået lov til at arbejde som formand for vores stærke forening. Jeg glæder mig til at fortsætte parløbet i formandskabet med Ellen.

Det er vigtigt at være i fællesskabet i DANVA, for det er jo styrken af vores sammenhængskraft, der afgør, om vi når vores mål i vandsektoren, præcis som vi har gjort det i det forgangne år.

Tak til jer alle for at kæmpe i fællesskab, tillykke med de fornemme resultater, lad os fejre dem i dag og arbejde videre i morgen.

Tak for ordet. 

Carl Emil Grå Baggrund Web

Carl-Emil Larsen

CEO

T: +45 87 93 35 05

M: +45 20 33 85 15

cel@danva.dk