Hvem nomineres?

Claus Weng Petersen, Afdelingsleder Anlæg og Infrastruktur, Vejle Kommune

Mobil: 2128 8150 E-mail: clwpe@vejle.dk

Hvem nominerer?

Direktør Mikael Schultz, Vejle Spildevand A/S, Mobil: 3050 7581, E-mail: miksc@vejlespildevand.dk

Kort begrundelse for nomineringen:

Vejle by er truet af stormflod, kraftig vandføring i vandløbene gennem byen og skybrud. De tre trusler gør sig allerede gældende og bliver kun værre i fremtiden. Sluseløsningen er fleksibel og kan bekæmpe alle tre trusler. Den er billigere og yder bedre beskyttelse end en ”traditionel” løsning. Den er etableret på relativ kort tid og har allerede været i brug flere gange. Den færdige sluseløsning, med belysning, flydende gangbro og forbedret faunapassage forskønner området og bidrager med stor rekreativ værdi.

Mere uddybende begrundelse:

Vejle by ligger godt, i ådalen lige ned til Vejle Fjord og med flere åbne vandløb der præger bybilledet. De stejle skovdækkede skrænter indrammer byen på smukkeste vis. Byens placering og omgivelser gør den sårbar for oversvømmelser på tre fronter. Kraftig regn eller tøbrud i oplandet medfører stor vandføring i åerne og får dem til at løbe over sine brinker inde i byen. Stormflod presser vandet over kajkanten og vandløbsbrinker. Skybrud presser afløbssystemet til bristepunktet og hvis ikke vandet i nødsituation kan løbe ud til vandløb og fjord så samles det på terræn.

Sluseløsningen er et fleksibelt og effektivt redskab mod de tre største trusler. Den er samtidig billigere end etablering af underjordiske bassiner, som kun vil være effektiv mod skybrud. Løsningen består af sluse, kraftige pumper og fordelerbygværk på Omløbsåen. I fællesskab kan de indstilles til at holde vandstanden i Omløbsåen nede, eller maksimere den vandmængde der kan løbe igennem uden at vandet løber over brinken. Indstillingerne vælges ved løbende vurdering af målte vandstande og prognoser for nedbør og vandstand. Et varslingssystem til overvågning og optimering af driften er etableret som en del af projektet.

Ud over det primære formål beskyttelse mod oversvømmelser, opnås en række andre fordele. En ny faunapassage erstatter en spærring i Omløbsåen. Nye riste forbedrer arbejdsmiljøet og sikrer mere effektiv fjernelse af ristegods. Slusen ligger et centralt sted hvor mange borgere færdes til dagligt, derfor har det været vigtigt at selve slusen giver nærmiljøet et løft. En overdækning i træ giver mulighed for at sidde i læ for vinden og nyde solen. Anlægget under dækket er gjort er synlig for at fortælle historien om dens funktion. En flydende gangbro giver adgang til Vejle Å for både gående og sejlene. En farverig, varieret belysning giver anlægget et smukt udtryk i aften- og nattetimerne.

Klimaprojekter placerer sig ofte i krydsfeltet mellem mange aktører, hvilket kan forsinke og forhale ethvert projekt. Etableringen af sluseanlægget har ikke været problemfri og den løser heller ikke samtlige problemer med oversvømmelser i hele byen. Men der har været en grundlæggende enighed blandt politikere, kommune og vandselskab at projektet har et omfang og effekt som klart står mål med udgifterne. Derfor har handlekraft og fokus på problemløsning sikret at slusen på kort tid er blevet til virkelighed og nu står klar til at beskytte Vejle by.