Fodboldbane

Klimatilpasning i Benløse Bypark har til formål at håndtere regnvand fra et boligområde op til en 100 års hændelse inden udledning til recipienten, Benløse bæk.

Navn på vandselskab

Ringsted Forsyning A/S

Projektets titel

Benløse Bypark

Angiv projektpartnere i projektet

  • Ringsted Kommune
  • Rambøll Danmark A/S (Roskilde) - rådgiver
  • Møller & Co. (Ringsted) - entreprenør
  • Naturstyrelsen - ejer af en del af projektområdet (Benløse Byskov)

Hvorfor dette projekt?

Klimatilpasning i Benløse Bypark har til formål at håndtere regnvand fra et boligområde op til en 100 års hændelse inden udledning til recipienten, Benløse bæk. Desuden har det været Ringsted Kommunes ønske at give den tilstødende tilgroede park et tiltrængt løft.

Projektet består af forsinkelse og transport af regnvand, gennem Benløse Bypark. Så vidt muligt foregår transporten via åbne render, og regnvandet forsinkes i 8 bassiner i parken. Da forsinkelses bassinerne forventes at stå tørre det meste af året, har dobbeltfunktion været vigtigt for bassinernes design.

5 af parkens 8 bassiner er placeret i den smalle del af parken, som er indrettet med henblik på ro og fordybelse. De 5 forbundne bassiner er sået til med en engblanding, og jorden fra bassinerne er indbygget i området i mindre forhøjninger.

I den brede del af parken er 3 større bassiner placeret, alle med dobbeltfunktion. Bassin 6 ligger for bunden af en kælkebakke og fungerer samtidig som opbremsning, så de kælkende ikke rammer den nyetablerede legeplads. Bassin 7 er et biotop bassin, som er mere rustikt i sit udtryk, med ujævn bund og tilfældig placering af store sten og træstammer. Bassin 8 er en fem-mands fodboldbane.

Ud over bassinerne er parkens stisystem udvidet og der er opsat legeplads, svævebane, picnic område med grill og et insekthotel. Der er også etableret trim-plads.

Fra parken ledes regnvandet i et rør under en vej. Røret åbnes op igen inde i Benløse Byskov, hvor vandet igen får lov til at løbe frit i en åben rende. Fra skoven løber vandet til en eng, her var i forvejen en naturlig lavning. Lavningen er udgravet, så der kan håndteres mere regnvand og det overskydende jord er indbygget i området, så det falder naturligt ind i omgivelserne. Eng og skov er ejet af Naturstyrelsen.

Projektet er således udsprunget af et behov for at håndtere store regnmængder med den samtidige ambition af synliggøre fortællingen om regnvandet, synliggøre vandmængderne, vise det levende vand og give adgang til at forstå vandets vej tilbage til åen eller til grundvandet.
Parken er samtidig forvandlet fra et lukket og utygt sted til et trygt lokalt rum hvor folk fra forskellige områder kan mødes – særligt parcelhusejerne på den ene side af parken og beboerne fra boligblokkene på den anden. Et samlende sted med leg, levende vand, naturoplevelser og opholdsmuligheder.

Natur og biodiversitet har været vigtigt i design af parken og ved etableringen af vandrende og engareal i byskoven – ved valg af blomsterblandinger, indretning af biotop-bassin og vekslen mellem strømmene og mere stillestående vand i forløbet gennem park og skov.

I klimatilpasningsprojektet i Benløse Bypark har man forsøgt at give borgerne en stemme. De er inddraget i hvad parken skulle rumme.

Nyhedsværdi

Klimatilpasning og byrumsudvikling som integrerede og ligestillede indsatser. Området har været meget velegnet til formålet og også til at skabe en forbindelse og sammenbinding mellem byrum og natur. Som det første af den type projekter i Ringsted Kommune har det givet grundlag for udvikling af nye samarbejdsformer, samarbejdsflader mellem kommune og forsyning og organisationsudvikling - samt ikke mindst ændrede tilgange, løsninger og teknologier for regnvandshåndtering. Derudover er borgerinddragelsen sat i centrum for udviklingen, hvilket skaber helt nye processer og læringsmuligheder for både forsyning og kommune.

Merværdi

By- og landskabsrum - der er sket en væsentlig forbedring af trygheden i lokalområdet og i selve parken. En mørk og lukket park er åbnet op. Boldbane, legeplads, trim-plads, vandløb, biotop-bassin og stier har væsentligt forbedret forhold for leg, læring, bevægelse, ophold og adgang. Princippet om at skabe levende vand og genindbygge overskudsjord er indtænkt i et sammenhængende design gennem hele parken.

Rekreation - nye stier og ny belysning skaber rekreative forbindelser hele året. Legeplads, stier, boldbane og trimplads giver rige muligheder for bevægelse. Den ene del af parken rummer ingen aktiviteter og giver mulighed for ro. Bænke er fordelt i hele parken og der er opsat grill og bordebænkesæt. Vandet, bassinerne og et plantevalg rettet mod insekter giver oplevelsesmuligheder.

Natur og biodiversitet - biotopbassin, strømmende vand, fordybninger som paddehuller i vandrenden, plantevalg giver muligheder for varieret dyreliv gennem park og skov.

Tværgående samarbejde

Inddragelse af borgerne har været af stor vigtighed i processen, og deres ønsker har været retningsgivende for parkens design.
Borgerne blev første gang introduceret for projektet i foråret 2015 ved et åbent hus arrangement en lørdag formiddag. Arrangementet blev afholdt fordi man specifikt ønskede at få de lokale borgere i tale. Til arrangementet kunne borgerne frit gå rundt og studere de mange plancher der var hængt op og tale med fagfolk fra kommune, forsyning og rådgiver. Der var stor fokus på at få mest mulig information ud af borgerne om hvad de synes om den eksisterende park og hvad de havde af ønsker til en "ny" park. Ca. 200 borgere dukkede op i løbet af de tre timer arrangementet varede.

Borgernes kommentarer til projektet blev efterfølgende samlet i et notat og blev et arbejdsredskab i den videre udvikling af designet for parken. Et halvt år senere blev et foreløbigt design for parken lanceret. Kommentarer til det foreløbige design blev medtaget i den endelige projektering.