DSC9414 Slusen
Formålet med projektet er, at det skal bidrage til klimasikring i Vejle Midtby ved skybrud/tøbrud, langvarig regn og forhøjet vandstand fra Vejle Fjord. Samtidig skal det indgå som et rekreativt byelement.

Formålet med projektet er, at det skal bidrage til klimasikring i Vejle Midtby ved skybrud/tøbrud, langvarig regn og forhøjet vandstand fra Vejle Fjord. Samtidig skal det indgå som et rekreativt byelement.

Navn på vandselskab

Vejle Spildevand a/s

Projektpartnere i projektet

Vejle Kommune
Cowi

Hvorfor dette projekt?

Formålet med projektet er, at det skal bidrage til klimasikring i Vejle Midtby ved skybrud/tøbrud, langvarig regn og forhøjet vandstand fra Vejle Fjord. Samtidig skal det indgå som et rekreativt byelement.

Vejle by er i forhold til klimapåvirkning truet af stormflod, kraftig vandføring i vandløbene gennem byen og skybrud. De tre trusler gør sig allerede gældende og bliver kun værre i fremtiden. Sluseløsningen er fleksibel og kan bekæmpe alle tre trusler. Den er billigere - og yder bedre beskyttelse end en ”traditionel” løsning. Den er etableret på relativ kort tid og har allerede været i brug, og vist sit værd flere gange.

Den færdige sluseløsning, med belysning, flydende gangbro og forbedret faunapassage forskønner derudover området og bidrager med stor rekreativ værdi.

Vejle by ligger godt, i ådalen lige ned til Vejle Fjord og med flere åbne vandløb der præger bybilledet. De stejle skovdækkede skrænter indrammer byen på smukkeste vis. Byens placering og omgivelser gør den sårbar for oversvømmelser på tre fronter. Kraftig regn eller tøbrud i oplandet medføre stor vandføring i åerne og få dem til at løbe over sine brinker inde i byen. Stormflod presser vandet over kajkanten og vandløbsbrinker. Skybrud presser afløbssystemet til bristepunktet, og hvis ikke vandet i nødsituation kan løbe ud til vandløb og fjord, så samles det på terræn.

Sluseløsningen er et fleksibelt og effektivt redskab mod de tre største trusler. Den er samtidig billigere end etablering af underjordiske bassiner, som kun vil være effektiv mod skybrud.

Løsningen består dels af et fordelingsbygværk, hvor Grejs å forgrener sig i henholdsvis Mølleåen og Omløbsåen umiddelbart inden de to vandløb fortsætter gennem den indre by. Dels af et slusebygværk med kraftige pumper placeret, hvor Omløbsåen løber ud i den mere robuste Vejle å, i den sydlige del af byen. Omløbsåen udgør den mest problematiske del, da strækningen er omgivet af meget lavtliggende arealer i midtbyen.

I kombination kan fordelingsbygværk og sluse indstilles til enten at holde vandstanden i Omløbsåen nede, eller maksimere den vandmængde, der kan løbe igennem, uden at vandet løber over brinken, alt efter behov. Indstillingerne vælges ved en løbende vurdering af målte vandstande og prognoser for nedbør og vandstand. Et varslingssystem, som står i konstant forbindelse med vejrradar, overvåger og optimerer, driften er etableret som en del af projektet.

Nyhedsværdi

Det innovative element i projektet er de styringsmuligheder, der er indbygget, hvor kapaciteten i vandløbet ud fra en pålidelig prognose udnyttes maksimalt, således at vandet styres derhen, hvor det ikke giver problemer, inden problemet opstår. Styringsmulighederne gør det samtidig muligt at løse 3 udfordringer i samme projekt:

  • Skybrud - at sænke vandet i Omløbsåen under skybrud således at der kan ske uproblematisk aflastning fra overløbsbygværker.
  • Kraftig vedvarende regn med bredfyldte vandløb - at holde vandstanden i Omløbsåen lige akkurat under kritisk niveau og lede det overskydende vand hen hvor der er mere plads (henholdsvis omfordeling til Mølleåen og lukning af sluse medudpumpning til Vejle å).
  • Stormflod - at lukke slusen så vandet ikke trænger op i Omløbsåen.

Se en beskrivelse af sluseløsningen her: https://youtu.be/aapmASmIsbY

Merværdi

Ud over det primære formål: beskyttelse mod oversvømmelser, opnås en række andre fordele. En ny faunapassage erstatter en spærring i Omløbsåen, ligesom at styringsværktøjet giver mulighed for at optimere på lukketiden af slusen, således at fauna forstyrres mindst mulig.
Nye riste forbedrer arbejdsmiljøet og sikrer mere effektiv fjernelse af flydende elementer som ellers ville forhindre vandets passage.

Slusen ligger et centralt sted, hvor mange borgere færdes til dagligt, derfor har det været vigtigt, at selve slusen giver nærmiljøet et løft. En overdækning i træ giver mulighed for at sidde i læ for vinden og nyde solen. Anlægget under dækket er gjort synlig for at fortælle historien om dens funktion. En flydende gangbro giver adgang til Vejle Å for både gående og sejlende. En farverig, varieret belysning giver anlægget et smukt udtryk i aften- og nattetimerne.

Tværgående samarbejde

Klimaprojekter placerer sig ofte i krydsfeltet mellem mange aktører, hvilket kan forsinke og forhale ethvert projekt. Etableringen af sluseanlægget har ikke været problemfri, og den løser heller ikke samtlige problemer med oversvømmelser i hele byen. Men der har været en grundlæggende enighed blandt politikere, kommune og vandselskab, at projektet har et omfang og effekt, som klart står mål med udgifterne. Derfor har handlekraft og fokus på problemløsning sikret, at slusen på kort tid er blevet til virkelighed og nu står klar til at beskytte Vejle by.