Vandporten er med til at begrænse oversvømmelser i havnen. Den tilbageholder vandet i bunden af skovområdet Caroline Amalielund, hvor Trappebækken løber igennem. Herfra løber det langsomt videre ud i havnen, når skybruddet er ovre.

Navn på vandselskab.

Svendborg Spildevand A/S (Vand og Affald)

Projektpartnere i projektet

Svendborg Kommune

Hvorfor dette projekt?

Vandporten er et eksempel på, hvordan vi kan lave klimatilpasning, der på en elegant måde tilpasser sig det eksisterende byrum og samtidig er billig og miljøvenlig.

Projektets primære formål er at klimasikre indre by, nær Svendborg Havn, under skybrud.
Ideen til Vandporten kom efter et skybrud i 2012, hvor Svendborg Havn stod under vand. Det bynære vandløb, Trappebækken, der har sit udløb ved havnen, førte alt for meget regnvand med sig ned mod byen. Butikker, kældre, servicestationer og veje blev oversvømmet.

Vandporten er med til at begrænse oversvømmelser i havnen. Den tilbageholder vandet i bunden af skovområdet Caroline Amalielund, hvor Trappebækken løber igennem. Herfra løber det langsomt videre ud i havnen, når skybruddet er ovre.

Vandporten blev etableret i 2014 efter ide fra en lokal beboer. Den kan opmagasinere 23.000 m3 vand i skovbunden, således at vandføringen i Trappebækken bliver normaliseret til en vandføring på højest 1,2 m3/sekund. Før Vandporten blev etableret, var der under skybruddet i 2012 en vandføring på 5-6 m3/sekund.

Tilbageholdelsen af vandet danner et midlertidigt vådområde i skoven, som i modsætning til bymiljøet godt kan tåle den midlertidige oversvømmelse. Der er etableret en fiskepassage, så ørreden kan svømme igennem bygværket for at yngle.

Det unikke ved projektet er synergieffekten og udnyttelsen af bynaturens kapacitet i klimatilpasningen.

Det er svært at finde rum i byen til bassiner, som også er mindre effektive til opmagasinering af vand end naturområder.

Med Vandporten laver vi en klimatilpasning af det eksisterende bynære, miljø og undgår store betonbassiner, der både er dyrere og mere miljøbelastende.

Et betonbassin i Svendborg by med tilsvarende kapacitet har kostet ca. 2.575 kr./m3, hvor Vandporten kun har kostet 165 kr./m3 at etablere - dvs. en udgift, der er 15 gange mindre med Vandporten i forhold til betonbassinet.

Nyhedsværdi

Projektet adresserer en klimabetinget udfordring på innovativ vis med dens geografiske og relativt omfangsrige tilbageholdelse af regnvand i oplande med højdeforskelle på op til mere end 30 meter mellem højeste og laveste punkt. I modsætning til andre lignende projekter i Danmark har projektet en relativ høj tilbageholdelsesgrad, og dermed også den laveste pris pr m3 tilbageholdt regnvand, hvilket gør samfundsgevinsten stor.

Merværdi

By- og landskabsrum: Løsningen skaber tryghed for beboere og virksomhedsejere i havneområdet. Disse har tidligere oplevet, at deres huse og virksomheder stod under vand, med økonomiske konsekvenser til følge og med risiko for smitte fra kloakvand. Derudover giver oversvømmelser risiko for trafikproblemer og for at trafikanter, der skal reddes ud af oversvømmede biler, kommer i kontakt med kloakvandet.

Natur og biodiversitet: Vandporten sikrer et fortsat liv og biodiversitet i Trappebækken og skovområdet Caroline Amalielund. Fiskepassagen bidrager til, at Trappebækken ad åre får en selvreproducerende ørredstamme og kan klare sig uden udsætninger.

CO2: Med Vandporten er der sparet store mængder af beton, hvilket giver en stor klimagevinst. Materialemæssigt bruger løsningen fortrinsvist de naturlige ”materialer” – skovbunden – fremfor materialer med et stort energiforbrug. Vi bruger ikke pumper eller lignende til at lede vandet videre, så energiforbruget i driften af Vandporten er også lavt.

Tværgående samarbejde

Forud for projektet har VA inddraget borgere i lokalområdet nedstrøms regnvandsreguleringen, især de oversvømmelsespåvirkede butiksejere og lodsejere på havnen. Derudover har frivillige organisationer som Danmarks Naturfredningsforening og Sportsfiskerforeningerne i Svendborg været hørt. Særligt har sportsfiskerforeningerne vist stor interesse for projektet og fremhævet netop dette projekt som foregangsprojekt i Vandrådet i det Sydfynske Øhav og udtrykt ønske om lignende modeller i andre vandløb. Dette kan fremme ørredvandringen og øge gydepladser og smolt samtidigt med klimatilpasningseffekten.

Projektet er blevet til i et samarbejde mellem Svendborg Kommune og kloakforsyningsselskabet Svendborg Spildevand A/S. I kommunen har Natur & Miljø været repræsenteret ift. faggrupper inden for vandløbs- og spildevandshåndtering, og i forsyningen har drift såvel som anlægsafdelingen være repræsenteret i projektforløbet. Herudover har Svendborg Museum været inviteret med under byggefasen ift. museale undersøgelser, og Svendborg Kommunes Vejmyndighed og byggesagsafdeling har været involveret.