DANVAs individuelle medlemsservice henviser til den del af foreningens virksomhed, der udøves i forhold til det enkelte medlem og ikke medlemmerne som helhed. Denne medlemsservice er en del af den samlede medlemsservice (generelle medlemsservice og individuel medlemsservice), som tilkommer DANVAs medlemmer via medlemsskabet af foreningen (kontingentfinansieret).

Medlemsservicen er reguleret af det til enhver tid gældende sidedokument ”DANVAs medlemsservice” jf. vedtægternes § 13.

Særligt om medlemsrådgivning

Sidedokumentet fastslår, at foreningen yder rådgivning til medlemmer, der er omfattet af vedtægternes § 8.

Der gælder følgende overordnede begrænsninger for rådgivningen:

 • Der ydes alene rådgivning på overordnet niveau, der ikke har karakter af sagsbehandling.
 • Der ydes ikke rådgivning, hvor denne medfører betydelige udgifter eller kræver betydelige eller usædvanlige sekretariatsmæssige ressourcer.

Derudover er rådgivningen begrænset til emner, der er relateret til varetagelsen af indvinding, behandling og distribution af vand, samt transport og behandling af spildevand, herunder medlemmernes klimaaktiviteter.

Emner for rådgivning pr. 22. maj 2014 er:

Rammebetingelser

Spørgsmål omkring de lovgivningsmæssige rammebetingelser for vand- og spildevandsaktivitet med fokus på indholdet af hovedlove og tilhørende bekendtgørelser fx:

 • Vandforsyningsloven
 • Betalingsloven
 • Vandsektorloven
 • Miljøbeskyttelsesloven
 • Miljømålsloven
 • Autorisationsloven
 • Tilhørende bekendtgørelser

Eksemplifikation af emner for tidligere behandlede spørgsmål under denne kategori:

Tilknyttede aktiviteter, prislofter, adgang til ejendomme, forsyningspligt, hvile-i-sig-selv- princippet, indvindingstilladelser, grundvandsbeskyttelse, forsyningsplaner, udledning af renset spildevand, slamudbringning og energiproduktion.

Forbrugerforhold

Spørgsmål, hvor omdrejningspunktet er forholdet mellem kunder og vandselskaber fx:

 • Leveringsvilkår
 • Vandmålere/installationer
 • Vandkvalitet

Eksemplifikation af emner for tidligere behandlede spørgsmål under denne kategori:

Leveringsvilkår: Forståelsen af bestemmelserne i normalregulativer og betalingsvedtægten fx ift. ledningstyper, udstykninger og ledningsflytninger.

Vandmålere: Opbevaringskrav, adgang, indgreb, defekter og sanktioner.

Vandkvalitet: Offentliggørelse og kontrolhyppigheder.

Økonomi

Spørgsmål med relation til forsyningernes økonomi fx:

 • Takstforhold
 • Afregning
 • Inddrivelse
 • Medfinansiering af klimaprojekter
 • Afgifter på vand og spildevand

Eksemplifikation af emner for tidligere behandlede spørgsmål under denne kategori:

Takstgodkendelse: Den kommunale takstgodkendelse, størrelsen på bidrag, mulighed for ekstra bidrag, særbidrag og vejbidrag.

Afregning: Ejer/lejerforhold, individuel afregning og manglende aflæsning.

Inddrivelse: Lukning, indberetning/orientering til myndigheder om kundens situation, videregivelse til SKAT og håndtering af konkursboer.

Afgifter: Afgift på ledningsført vand, spildevandsafgift, eftergivelse af afgift, opgørelse og opkrævning.

Øvrige

Spørgsmål om forskellige emner, med betydning for vandselskabernes daglige virke fx:

 • Ledningsforhold
 • Landsaftalen med landbruget
 • Forældelse (generelle spørgsmål)
 • Offentlighed
 • Erstatningsret (generelle spørgsmål)
 • Beredskab

Eksemplifikation af emner for tidligere behandlede spørgsmål under denne kategori:

Ledningsforhold: Gæsteprincippet, afstandskrav, vedligeholdelse, flytning og tinglysning.

Landsaftalen med landbruget: Fortolkning af aftalen, parallelsituationer og beregning af kompensationer.

Forældelse: Alene generelle retningslinjer ift. fx efterbetaling og tilbagebetalingskrav.

Offentlighed: Offentlighedsloven, forvaltningsloven, persondataloven, arkivloven.

Beredskab: Brandhaner, levering af vand til sprinkleranlæg og betaling for vand til brandslukning.

Emner der ikke ydes rådgivning om

De nedenfor angivne områder ydes der ikke rådgivning indenfor:

 • Skatterådgivning
 • Revisionsbistand
 • Bistand ved udbud