FN Sal
I landets vandselskaber og i DANVA har der lige siden vedtagelsen i 2015 været fokus på verdensmålene.

Verdensmålene – FN’s globale mål for bæredygtighed – blev vedtaget i 2015. I landets vandselskaber og i DANVA har der lige som i mange andre virksomheder og institutioner været fokus på verdensmålene.

Verdensmålene – FN’s globale mål for bæredygtighed – blev vedtaget i 2015. I landets vandselskaber og i DANVA har der lige som i mange andre virksomheder og institutioner været fokus på verdensmålene. Hvorfor er de vigtige, og hvorfor skal vi arbejde med dem? Disse spørgsmål er blevet stillet og besvaret mange gange i den danske vandsektor gennem de seneste år.

I dag er en udbredt forståelse for principperne i verdensmålene. Udgangspunktet er, at verdensmålene er en forandringsdagsorden. Hvis vi fortsætter som nu, når vi ikke at opfylde verdensmålene inden 2030 - hverken på lokalt eller globalt plan.

Vandselskabernes vigtige rolle

I Danmark er der udfordringer, bl.a. i forhold til et mere bæredygtigt forbrug og beskyttelse af vandmiljøet, og her kan vandselskaberne spille en vigtig rolle i forbindelse med drikkevand, spildevand og klimatilpasning, men også i forhold til fx energi og klima. Men verdensmålene har også relevans udover vandselskabernes umiddelbare kerneydelser. Her kan verdensmålene være udgangspunkt for nye aktiviteter – eksempelvis inden for arbejdsmiljø og ligestilling. 

Verdensmål & Vandsektoren

Vandselskabernes kerneopgaver
Mål 6: Rent vand og sanitet
Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
Mål 13: Klimaindsats
Mål 17: Partnerskab for handling
Mål der afhænger af Vandselskaberne
Mål 3: Sundhed og trivsel
Mål 14: Livet i havet
Mål 15: Livet på land
Nye opgaver og andre relevante mål
Mål 4: Kvalitetsuddannelse
Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
Mål 7: Bæredygtig energi
Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur
Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion