Vejle Spildevand A/S (VS) har haft en dialog med By- og Landskabsstyrelsen (BLST) om vandselskabernes muligheder for at kræve sikkerhed for betaling af tilslutningsbidrag på spildevandsområdet. VS har venligst stillet BLST’s vurderinger til rådighed for DANVA. Vurderingerne fremgår som direkte citater nederst på denne side.

Sammenfattet er By- og Landskabsstyrelsens vurdering, at det er i overensstemmelse med de nu gældende regler, at vandselskaber kræver en sikkerhedsstillelse for betaling af tilslutningsbidraget.

Som et eksempel på sikkerhedsstillelse har VS oplyst, at de pålægger bygherre at stille en anfordringsgaranti uden rettergang forud for vandselskabets tilslutningsarbejde.

BLST’s vurderinger:

Efter By- og Landskabsstyrelsens vurdering må kommunalt ejede selskaber, når de nu er henvist til at inddrive skyldige beløb efter samme regler som andre selskaber, så må de også som andre selskaber være berettigede til at sikre sig i tilfælde af manglende betalinger ved f.eks. at stille krav om bankgaranti for tilslutningsbidrag, før de går i gang med tilslutningsarbejdet. Det er ikke et spørgsmål, der er reguleret af spildevands-betalingsloven, det er i sidste ende op til domstolene at fastlægge retstilstanden.

Vandselskaberne er henvist til at inddrive skyldige beløb efter samme regler som andre selskaber. Dog er de 100 % kommunalt ejede vandselskaber omfattet af inddrivelsesloven. Vandsektorloven og ændringerne i konsekvens af vandsektorloven ændrer dog ikke ved, at vandselskaberne er berettiget til at sikre sig, så der ikke opstår en situation, hvor inddrivelsesloven skal bringes i anvendelse i tilfælde af manglende betaling.

(Kilde: Journal nr. BLS-409-00029)