Øget viden, mangfoldighed og professionalisme synes oplagt at forvente på baggrund den større involvering af eksterne bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget på grund af specificerede kompetencer.

DANVA finder, at det er spændende, at mange vandselskaber har eksterne bestyrelsesmedlemmer – faktisk hele 58 % af respondenterne. Det er i den forbindelse DANVAs opfattelse, at antallet er steget siden forsyningernes udskillelse fra kommunerne, og at de hidtidige erfaringer har været positive, hvilket må have været en af bevæggrundene til, at flere går den vej.

Begrebet ”eksterne” dækker i øvrigt over personer, der ikke er medarbejderrepræsentanter, valgt blandt forbrugerne eller udpegede kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Få facts om eksterne bestyrelsesmedlemmer

DANVA undersøgte i de første måneder af 2014 medlemmernes erfaringer med forbrugervalget i 2013. Der var en svarprocent på godt 55 % (45 selskaber), og respondenterne repræsenterer ca. 50 % af den samlede debiterede vandmængde blandt de selskaber, der er underlagt vandsektorloven.
Enkelte spørgsmål angik ikke selve valget blandt forbrugerne men havde udpegningen af eksterne bestyrelsesmedlemmer i centrum. Det står ejerne af vandselskaberne frit for at formulere regler om udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer i deres vedtægter – og udpegningen af disse har således intet med det obligatoriske valg blandt forbrugerne at gøre. Naturligvis kan valget blandt forbrugerne betyde, at der tilføres selskabets bestyrelse nogle kompetencer, som er nyttige henset til selskabets opgaver, den økonomiske styring og fremtidige planer med mere.

Det er DANVAs opfattelse, at antallet af vandselskaber med eksterne bestyrelsesmedlemmer i 2010 efter Vandreformen kunne tælles på 1-2 hænder. Det er også foreningens klare indtryk, at selskabernes ledelse arbejder bevidst og vedvarende med at øge professionaliseringen af ledelsen – herunder hente inspiration fra andre sektorer, skabe en større mangfoldighed og rum for fornyelse.

58 % af respondenter (26 selskaber) i DANVAs undersøgelse tilkendegav, at de havde eksterne bestyrelsesmedlemmer.
Det er ligeledes interessant at konstatere, at der blandt respondenterne er hele 33 % (15 forsyninger), hvor eksterne medlemmer har flertallet i vandselskabets bestyrelse.

Efterlyste kompetencer

DANVA sendte i begyndelsen af marts 2014 et supplerende spørgsmål gående på kompetencer hos eksterne bestyrelsesmedlemmer til de selskaber (26 stykker), som tidligere havde angivet, at der var eksterne i bestyrelsen. Svarprocenten var godt 60 %.

I forhold til kompetencer hos de eksterne bestyrelsesmedlemmer synliggør respondenterne, at der ofte specielt er lagt vægt på:

 • Kendskab til forsyningsområdet – gerne til vand- og spildevandsområdet
 • Forretningsforståelse fra erhvervslivet – herunder ledelseserfaring og strategisk tilgang
 • Økonomisk og finansiel viden

Følgende kompetencer har samlet set også været i spil: 

 • Bestyrelseserfaring
 • Kunde- og lokalkendskab
 • Juridisk viden
 • Politisk flair; nogle er meget bevidste om, at der ikke skal være politisk tilknytning hos det eksterne bestyrelsesmedlem, mens andre gerne ser eksistensen af et politisk netværk
 • International erfaring
 • Udviklingsorienteret tilgang

Flere respondenter har i marts måned også informeret om udpegningsprocessen, og det efterlader DANVA med det indtryk, at der er meget stor variation i dels dialogen med kommunen dels forarbejdet: 

 • Nogle selskaber har på det nærmeste ikke har haft dialog med kommunen forud for udpegningen af de eksterne – og de politiske partier synes ”på egen hånd” at have indstillet kandidater.
 • Nogle selskaber har anbefalet kandidater til kommunen forud for generalforsamlingen.
 • Flere selskaber har forud for generalforsamlingen præciseret overfor kommunen, hvilke faglige og personlige kompetencer, der efterlyses.
 • Enkelte har lavet en omfattende beskrivelse af de kompetencer, som bestyrelsen som et hold ideelt set skulle være i besiddelse af, og dette er sket med afsæt i kommunens ejerstrategi, selskabets vedtægter og selskabets virksomhedsplan. Derudover er der blevet opfordret til gennemsigtighed i krav og proces samt hensyntagen til alder, international erfaring og køn.
 •  En enkelt kommune har via en konsulent lavet en offentlig annonce, hvor der blev efterlyst kandidater med særligt beskrevne kompetencer til posten som eksternt bestyrelsesmedlem.

Èt enkelt selskab gør i øvrigt opmærksom på, at deres ledelsesorgan er omfattet af reglerne om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn, se § 139 a i selskabsloven. 

Opsamling

I DANVA anses trenden med eksterne bestyrelsesmedlemmer som værende spændende – og de hidtidige erfaringer fra medlemmerne giver anledning til at være optimistisk i forhold til at kunne forvente et positivt spin-off.

Uanset om kravet om forbrugervalg bliver afskaffet eller ej – så er der god grund til at følge med i erfaringerne hos vandselskaberne, der har arbejdet og arbejder med etableringen af en mangfoldig bestyrelse, hvor forskellige kompetencer supplerer hinanden. Dette inkluderer naturligvis de selskaber, hvor der på generalforsamlingen er udpeget eksterne bestyrelsesmedlemmer.

Den optimale sammensætning af bestyrelsen

Aarhus Vand A/S har tilladt, at deres tanker om sammensætningen af bestyrelsen synliggøres på vandreformsitet under ledelse. Samme sted kan læseren finde Helsingør Kommunes annoncering efter eksternt bestyrelsesmedlem. Læs materialet her...

Det underrepræsenterede køn

Emnet er bl.a. omtalt i aktieselskabslovens § 139 a, se lov nr. 1383/2012:
Måltal skal ifølge selskabslovens §139 a stk. 2 bl.a. laves hos store kapitalselskaber, der er selskaber, som overskrider to af følgende kriterier i 2 på hinanden følgende regnskabsår:
1) En balancesum på 143 mio. kr.,
2) en nettoomsætning på 286 mio. kr. og
3) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 250.

Yderligere information findes i en vejledning fra Erhvervsstyrelsen, februar 2013: http://erhvervsstyrelsen.dk/file/346019/vejled_om_koen.pdf