Vandløbet Everenden5

Anvendelsen af Everenden og etablering af vådområdet er en alternativ renseløsning til den gængse bassinløsning.

Navn på indstiller

Daniel Løvenskjold Andersen

Projektpartnere

Odense Kommune, Lokale borgere, WSP, Hans H. Pedersen, GEOPARTNER, JK BYG & MONTAGE APS, VIACON OG Fjernvarme Fyn.

Motivation for projektet

Der har i mange år været en opfattelse af, at den korrekte måde og dermed den eneste måde man kan opnå udledningstilladelse til en recipient er ved at forsinke, magasinere og derved rense tag og overfladevand via store regnvandsbassiner. Anvendelsen af Everenden og etablering af vådområdet er en alternativ renseløsning til den gængse bassinløsning. I projektet er der kigget på hele vandhåndteringsløsningen som helhed i tæt samarbejde med myndigheder, lodsejere, byudviklere, forsyning, rådgivere m.m. der har været fokus på at anvende de eksisterende forhold i løsningen. I forbindelse med udviklingen af løsningen, har det været erkendt af alle, at enkeltstående elementer i løsningen, vil kunne fremstå som en forringelse af de eksisterende forhold, men at den samlede løsning, fremstår som en bedre løsning end en traditionel BAT løsning.

Everenden er er en gammel og dybtskåret afvandingskanal med status som vandløb og er beliggende i Odense N. Vandløbet har, via et større kanalsystem, udløb via et lokalt pumpedigelag ud i Odense fjord.

Undersøgelser af Everenden viser, at vandløbet har ringe økologisk tilstand. Årsagen til den dårlige tilstand i vandløbet skyldes b.la.

 • overløb fra et udtjent og kapacitetsudfordret fællessystem fra Stige (forstad til Odense) og Lumby
 • udløb fra nærliggende gartnerier
 • dårlige fysiske forhold
 • ikke hydraulisk karakter af vandløb

Everenden har altid fremstået med lav naturværdi og biodiversitet og området har ingen sammenhængende rekreativ værdi. De omkringliggende marker er intensivt dyrket og drænet, og vandstanden er kunstigt holdt nede ved overpumpning. Odense Fjord og kanalsystemet, herunder Everenden, er i vandplanerne udpeget med et ”miljømål” med ”god økologisk tilstand” og ”godt økologisk potentiale”. Hvis dette skal opfyldes, er det derfor en nødvendighed med store forbedringer for vandløbet og ændringer i vandløbet, både i henhold til belastningen fra oplandet, samt de fysiske forhold.

Af spildevandsplanen for Odense Kommune fremgår det at Stige og Lumby er udpeget til separatkloakering. Projektet kunne være etableret som et traditionelt separeringsprojekt med etablering af store nære regnvandsbassiner med tilbageholdelse og rensning af regnvand. I et samarbejde mellem Odense Kommune, WSP og VCS blev det besluttet at udføre et ”pionerprojekt”, hvor løsningen skulle opfylde kravet til ”BAT”, men hvor løsningsgrebet kunne afvige fra normal praksis. I fællesskab blev det besluttet, at Everenden på en ca. 2,1 km lang strækning overgår til teknisk anlæg ejet af VCS, men bevarer sin §3 beskyttelse jf. Naturbeskyttelsesloven. Et markareal på 4 ha omdannes til et vådområde, der kan modtage og rense regnvandet fra de fremtidige separatkloakerede områder.

Med denne løsning vil de hygiejniske forhold i Everenden blive forbedret, omkringliggende opland blive bæredygtigt klargjort til kommuneplanens kommende byudvikling, næringsstofbelastningen til Odense Fjord vil blive reduceret, vandhåndteringen i området fremtidssikret og de rekreative værdier samt den bynære kvalitetsnatur og biodiversitet forbedret. I forlængelse af ovenstående nedlægger VCS eksisterende uhygiejniske åbne overløbsbassiner med dertilhørende mulige overløb.

Til at understøtte viden og optimal drift, har VCS igangsat et målerprogram for området. Måleprogrammet er sammensat af flowmålere og isco-samplere, som VCS løbende vil monitorere og evt. tilpasse de næste års tid.

Hvad er nyt?

Everenden anvendes fremadrettet som transport og magasinering og har en fremragende evne til at ”forrense” vandet. Vandløbet vedligeholdes fremadrettet ved drift og undersøgelser af vandløbets tilstand, hvor driften af vandløbet målrettes vandløbets kommende udvikling.

Formålet med vådområdet er, at vandet renses ved sekventering af vanddybden i forskellige anlægsdele. Derved opnås områder med forskellige funktioner, herunder sedimentation og stor mikrobiel omsætning. Vådområdet er udformet med slynget forløb med optimal fordeling af vandstrømme og vandstandshøjde med fokus på hastighed og opholdstid.

Når vådområdets kapacitet er opbrugt, føres vandet uden om vådområdet via en bypass-kanal (Ca. 90% af det tilledte vand opnår fuld rensning). Dette medfører, at sedimenterede partikler ikke skylles ud af systemet, hvilket samlet set giver en forbedret og optimal rensning.

Udledningstilladelsen er baseret alene på rensegrader og ikke flow. For styring af rensegraden er der etableret 3 forskellige justerbare overløbskanter. 

Hvilken merværdi giver projektet?

Ideerne til projekt Everenden startede i Odense Kommunes vandhåndteringsplan. Klimatilpasning af byernes infrastrukturer kræver planlægning på tværs af det samlede vandkredsløb. Som beskrevet i planen er der et behov for en ny kategori af infrastruktur, der endnu ikke findes administrativt. VCS kalder det vores vandkorridorer. Everenden er et eksempel på, hvordan en vandkorridor kan anvendes proaktivt til både håndtering af hverdagsregn og klimaregn.

Projektet giver mulighed for en samlet løsning for vandhåndteringen i hele oplandet. Korridoren og vådområdet giver et højkvalitets rekreativt område med naturforbedring, markant forøgelse af biodiversitet og bedre næringsstofomsætning. Pladsanvendelsen er optimeret med lavere ressourceforbrug i etablerings- og driftsfasen og dermed lavere CO2 aftryk. Desuden er hele vandoplandet forberedt for fremtidig vandhåndtering/byudvikling.

6 mdr. efter ibrugtagning har DOF berettet om sjældne fuglearter, og området anvendes dagligt som rekreativt udflugtsmål, og taget i brug af ”geocatchere”.

Hvilke effektiviseringsgevinster er der ved projektet?

Projektet er effektivt ved at samle flere projekter i samme løsning og anvende eksisterende anlæg. Derved opnår kommunen, byudviklere og VCS en effektivisering, ved at samtænke vandkorridor, klimaløsninger, vandpladsindsatser, separeringsprojekter m.m. Det samlede ”anlægsareal” i projektet er væsentligt lavere end en almindelig BAT-løsning, hvorved det samlede areal, hvis der ikke var udviklet et samlet projekt, ville have været markant større. Derved er løsningen væsentlig billigere, lettere at administrere, samlingsskabende og driftsmæssigt vurderet på niveau med alternative løsninger.

Projektet er blevet gennemgået i bæredygtighedsværktøjet LCA med følgende konklusion:

Ved at udføre Everenden som ”vandløb” frem for rør- og bassinløsning reduceres:

 • drivhusgasemissioner med 80%
 • minerale ressourcer 80%
 • fossile ressourcer 70%.

 

Jordoverskud er nyttiggjort ved etablering af bakkelandskab. I bakkelandskabet udfører Fjernvarme Fyn et skovrejsningsprojekt. Ved færdiggørelse overdrages arealet til Odense Kommune, som udfører rekreative foranstaltninger som udsigtspunkter, shelterplads m.m.

Hvem har vi samarbejdet med?

 • Bakkeområde
  Odense Kommune overtager bakkeområde med rekreative formål for øje.
 • Skovrejsningssamarbejde
  Fjernvarme Fyn etablerer skovrejsning.
 • Pumpelaget
  Projektet medfører en øget mængde regnvand til hovedkanalen og det dertilhørende pumpedigelaug. Pumpedigelaug og Vandcentersyd har udarbejdet en fælles aftale som sikrer den økonomiske fordeling og sikring af vandhåndteringen.
 • Stiforløb/rekreativ brug
  Der etableres sti langs hele det ændrede forløb af Everenden såvel som igennem de konstruerede vådområder. Stiforbindelsen vil sikre beboerne i området en trafiksikker forbindelse mellem Stige og Lumby og give mulighed for interaktion mellem beboerne og de nyanlagte naturområder samt rekreative gåture i området.
 • Lodsejere
  For sikring af projektets gennemførelse har der været intens dialog med alle lodsejere i området, og der er fundet individuelle løsninger og konsensus om alle problemstillinger og løsninger.