Lasse Frimand Jensen Mundtlig Beretn
Lasse Frimand Jensen fremlægger bestyrelsens mundtlige beretning på generalforsamlingen under DANVA Årsmøde 2023

Kære medlemmer

Verden oplever store kriser, men vand består.

Vi i DANVA gør os stærke sammen mod kriser ved at være aktive sammen om løsninger i forhold til f.eks. miljøfarlige stoffer, den grønne omstilling og indsatsen for en bedre økonomisk regulering.

Der er travlt i vandsektoren og i vores forening, og igen har vi det seneste år høstet sejre.

Vi arbejder for, at vandselskaberne får friere og bedre økonomiske rammer, så vi kan holde danskerne sunde, vand-miljøet rent og samfundet fri af klimaudfordringerne med de hyppigere skybrud.

Og det er godt, at Folketinget vil passe på det grundvand, der anvendes til at drikke. Det så vi under valgkampen, og vi er rigtig glade for, at forslagene er en del af regeringsgrundlaget, hvor de regerings-bærende partier har taget godt imod vores løsninger og har skrevet DANVAs navn ind. Det får vi positiv opmærksomhed for. DANVA blev i øvrigt også nævnt flere gange under afslutningsdebatten i Folketinget i går.

Nu arbejder vi for, at de gode, politiske intentioner bliver omsat til handling. Det gør vi over for de nye ministre, heriblandt Magnus Heunicke og Lars Aagaard, samt Folketingets ordførere og mange flere.

Jeg vil i øvrigt benytte lejligheden til at kvittere for den store opbakning i foreningen til at samles om det vedholdende pres ind på Christiansborg, hvilket er årsagen til, at vandsagen har fået markante aftryk under valgkampen og i regeringsgrundlaget. Tak, for det!

Økonomisk regulering

Jeg vil nu fokusere lidt mere på DANVAs arbejde med den økonomiske regulering. Vores finansielle rammer er jo selve fundamentet for vores virke.

Vi har i DANVAs bestyrelse vedtaget en regulatorisk strategi, der har til formål at opnå en økonomisk regulering, der er agil og fremtidssikret - ’fit for the future’, som vi kalder det.

Siden vandsektorloven blev indført for over ti år siden, har vi i DANVA kæmpet for at få en fornuftig regulering.

Vi har løbende fået nye opgaver de ti år – f.eks. miljøfarlige stoffer som PFAS og klimaforandringer, men reguleringen har ikke flyttet sig tilsvarende.

Til trods for, at revisionen skulle rette op på de problemer, så arbejder embedsværket også denne gang kun med:

• lavest mulige investeringsniveau

• højest mulige effektiviseringskrav

Jeg fornærmer vist ingen ved at sige, at regulator ønsker, vi skal spare og i sidste ende gældsætte os, til der ikke er flere værdier tilbage. Jeg ved at mange af jer har beregninger for hvilket år, I går konkurs.

Som nævnt, så har bestyrelsen udviklet DANVAs regulatoriske strategi, der falder i to faser.

Den første er at påvirke den igangværende revision af den økonomiske regulering så meget som overhovedet muligt. Det er dog svært at gøre noget helt radikalt på grund af den fremskredne proces.

Vores primære fokus er derfor fase to i den regulatoriske strategi, hvor vi på lang sigt i forbindelse med den næste revision af vandsektorloven om fire-fem år får skabt en total forandret økonomisk regulering, så det er muligt at løse opgaverne.

Regulator har meldt ud, at man på ingen måde ønsker de fleksible fireårige indtægtsrammer, som politikerne har vedtaget i deres forligsaftale.

Lovforslaget blev sendt i høring sidste sommer, uden ordførerne havde behandlet det. Og det var jo skidt, når vi kunne konstatere, at den:

• ikke vil give vandselskaberne omkostningsdækning

• Ikke korrigerer for inflation

• indeholder forslag, der går ud over de politiske aftaler

• tager beslutningskraften ud af vores vandselskaber

• gældsætter vandsektoren med en tvungen belåningsgrad på 70 pct.

• dræner os for værdier med høje effektiviseringskrav

Vi har presset imod lovejerne for at få ændringer sammen med allierede parter, ligesom vi har benyttet os af strategisk støtte fra public affairs-bureauet Grace.

I februar fik vi besked om, at lovforslaget ville blive fremsat i Folketinget 29. marts. Vi havde nu godt en måned til at få så mange ændringer ind som muligt. Det skete med ordførermøder, vi hjalp dem bl.a. med materiale til forligskredsmøder, ligesom vi fik et ekspertmøde i Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget.

Her blev der præsenteret konsekvenser fra HOFOR, Aarhus Vand og TREFOR. Alle tre DANVA-medlemmer kan påvise, at lovforslaget giver dem store økonomiske problemer ift. deres investeringer i samfundsrelevante vandløsninger.

DANVA udarbejdede i slutspurten tre minimumsbetingelser, som ordførere i forligskredsen sendte ind som deres krav til ministeren. Vores tre minimumskrav er:

• et loft på effektiviseringskrav – højest 0,8 pct.

• en fuld korrektion for inflation

• et lavere mål på tvungen gældsætning - 30-50 pct i stedet for 70 pct.

DANVAs beregninger viser, at hvis ikke vores minimumskrav bliver efterkommet, så vil det være en fordel principielt, økonomisk og af hensyn til vores selvbestemmelse at bevare den nuværende regulering. Vores pres førte til, at ministeren udsatte fremsættelsen af lovforslaget til oktober.

Inden sommerferien skal der nu findes nye løsninger, som forligskredsen skal kunne acceptere. Da det jo i sidste ende er ministeren, der bestemmer over sit eget lovforslag, så ved vi endnu ikke, hvad resultatet bliver.

Kerneopgaverne

Og nu kommer jeg så ind på nogle af de kerneopgaver, som den nye økonomiske regulering skal kunne give os rum til at løse.

I DANVA arbejder vi for drikkevandsbeskyttelse via BNBO og sammenhængende områder - grundvandsparker, ligesom vi ønsker, at der bliver mulighed for at erhverve arealer ved hjælp af ekspropriation.

Den store udfordring for vores drikkevand er de miljøfarlige stoffer fra produktion, pesticider fra landbrugsindustrien, biocider fra maling og træbeskyttelse samt de stærkt skadelige PFAS-stoffer og mange, mange flere. Grundvandet SKAL beskyttes mod disse miljøfarlige stoffer.

Klimatilpasning, byernes spildevand og rent vandmiljø er emner, som er omfattet af regeringsgrundlaget.

Vandsektoren bidrager med et stort potentiale i forhold til regeringens målsætning om reduktion af drivhusgasser med 70 procent i 2030. For eksempel er det svært at forestille regeringens store fokus på PtX uden vand, da motoren i dette netop er spaltning af vand.

Medlemskredsen leverer allerede i dag på den helt store dagsorden, som regeringsgrundlaget sætter, det er der god grund til at være stolt af.

I regeringsgrundlaget er der foreslået en ny afgift på udledning af spildevand og overløb. Her vil vi selvfølgelig arbejde for, at der er et detaljeret datagrundlag til stede, før man kan fastlægge den.

Klimatilpasning er en del af vandselskabernes hovedaktivitet, og der kommer fra offentligheden, presse og politikere stadig mere fokus på overløb, oversvømmelser og udledninger.

Der er også større opmærksomhed på udledningstilladelser og badevand samt de strategier, som ejer og forsyning vedtager for at styre de stadig stigende vandmasser som følge af klimaforandringerne.

Og så er der den store udfordring med de farlige stoffer i vandmiljøet, som for eksempel medicinrester og PFAS, der føres til kloakken mange forskellige steder fra og udledes gennem renseanlæg.

Den tidligere miljøminister lancerede en national strategi, der skal generere viden og løsninger, som vi kan sætte ind med for at skærme vandmiljøet. Ministerens initiativ er centreret omkring et partnerskab, som DANVA naturligvis er med i. Den nuværende minister har grebet det krav, DANVA har sendt ud om, at PFAS skal forbydes.

Ja, og så er der de mange bolde, som er i luften i EU-regi. Det handler blandt andet om et udvidet producentansvar og taksonomiforordningen, samt udmøntningen af drikkevands-direktivet og byspildevandsdirektivet.

Danmark har i øvrigt sammen med tre andre lande i EU foreslået et forbud mod PFAS-stoffer i unionen. DANVA presser på, for at forbuddet bliver til virkelighed.

IWA’s store verdenskongres i København med temaet ”Water for Smart Liveable Cities” blev afholdt i september med en lang række indlæg, debatter og arrangementer, ligesom der var site visits hos flere af DANVAs medlemmer. Det var meget imponerende at opleve, og IWA har givet den tilbagemelding, at kongressen i København er den mest vellykkede nogensinde.

En af vores tætte samarbejdspartnere – Danske Vandværker – har fået et lille kontor i Vandhuset. Det er vi glade for. Vi har fået en videohilsen fra formanden for Danske Vandværker Jan Andersen – den kommer her. Tak til Jan, som er til stede i dag og i aften, hvor I har mulighed for at tale med ham.

Tak for indsatsen

Jeg vil gerne sige tak til jer alle for at bistå os i vores politiske arbejde i DANVA også med denne komplicerede interessevaretagelse af revision af vandsektorloven. Der skal også lyde en tak for indsatsen med alle de andre vigtige sager, som vi har arbejdet sammen om det seneste år.

• Tak til alle, der har leveret regnestykker og eksempler.

• Tak til alle, der har bidraget med ressourcer.

• Tak for deltagelse i medlemsmøder, samlinger i udvalg og netværk.

Det er en vigtig indsats at være aktiv i fællesskabet i DANVA, for det er jo styrken af vores sammenhængskraft, der afgør, om vi når i mål med vores sager.

Verden oplever store kriser, men vand består. Tak for indsatsen for vandet.