Forside Til GRAVA Slutrapport

GRAVA-projektet tager udgangspunkt i ét samlet vandkredsløb i byen, både fra en forvalt-ningsmæssig vinkel og i forhold til målinger og modeludvikling, samtidig med at samspillet mellem vandsystemerne (grundvand, afløbssystem og vandløb) undersøges.

I GRAVA er formålet at skabe overblik over det samlede vandkredsløb i byer på tværs af administrative barrierer samt under forskellige belastninger og driftssituationer. Dette gen-nemføres ved at:
1. inddrage borgere i byens vandafledningsrelaterede udfordringer og undersøge an-vendelse af borgerindsamlede data (grundvandspejlinger, fotomateriale).
2. udvikle en observations- og modelbaseret platform til monitering af vandkredsløbet i byen og undersøge samspillet mellem forskellige vandsystemer og driftssituatio-ner.
3. konsekvensberegne, hvordan klimaændringer samt kloaksanering og vandløbsom-lægning påvirker vandafledningen og risiko for kapacitetsoverskridelse.