Netværket arbejder med:

 • Erfa:
  Inspiration, udvikling og deling af viden
 • Høring og forhøring:
  Indflydelse ved at inddrage fagfolkenes viden
 • Projekter:
  Deltage i faggrupper, temadage, udviklingsprojekter og projekter i DANVA (udvikling og læring i netværket samt deling af erfaring med øvrige medlemmer i DANVA).

Emner netværket arbejder med

Der er lavet en særskilt opsamling af alle input. Følgende emner blev konkretiseret som de væsentligste:

Godkendelser / tilladelser:

 • Udledningstilladelser. Tidsfaktor – lang sagsbehandlingstid hos kommunen
 • Tilslutningstilladelser for industri. Samarbejde med kommune

Uden for emne:

 • Miljø og servicemål
 • Fastsættelse af miljø- og servicemål og vejen dertil

Lovgivning:

 • Særbidrag
 • Giver udfordringer i forhold til virksomhederne, hvordan finder vi frem til dem? Og hvordan beregnes særbidraget?

Risiko:

 • Udarbejdelse af sikkerhedsdokument ved anlæg af ny gastank. - Der er behov for helt konkret erfaringsudveksling

Drift og optimering

 • Dokumentation af gode projekter
 • Flere detaljer (før / under / efter). Hvad er udgangspunktet, hvordan går det og hvad er resultatet?
 • Erfaringsudveksling eller procesbenchmarking omkring energi, nøgletal, massebalancer
 • Hvordan sikrer vi, at vi udvikler og har de rigtige kompetencer?
 • (Organisering – ledelse)

Miljøfremmede stoffer:

 • Kildesporing
 • Samarbejde med kommunen
 • Hospitalsspildevand og supersygehuse
 • Samarbejde med kommunen
 • Udledningstilladelser
 • Drift af renseanlæg på hospitaler

Samarbejder om spildevandsrensning:

 • Offentlig og privat partnerskab (OPP)
 • Nye ideer til nye måder at arbejde sammen på evt. vha. ekstern konsulent eller virksomhedspraktik hos kollegaer i andre forsyninger
 • Samstyring af kloak og renseanlæg (klimasikring)
 • Erfaringsudveksling
 • Samarbejde med omegns kommuner

Konkurrence:

 • Vejledninger
 • Erfaringer med gode og dårlige udbud
 • Udbudsbetingelser - hvordan får vi beskrevet udbudsbetingelserne, så vi får det vi gerne vil have?

Ressourcer:

 • Rekruttering
 • Udfordringer at få kvalificerede medarbejdere
 • Kompetencebehov stiger, og der vil fremadrettet være behov for faguddannede medarbejdere fremfor ufaglærte.
 • Nyttiggørelse af spildevand
 • Øget fokus på ressourceudvinding fra spildevand

Nyanlæg og fornyelser:

 • Vedligeholdelsesplaner og omkostninger
 • Er fornyelsen planlagt eller fornyes der ved nedbrud

Disse emner og udfordringer vil være udgangspunkt for drøftelser på næste møde, i forhold til hvad netværket vil arbejde med og for prioritering af emnerne.

Forslag til temadage - emner:

 • Ubemandede renseanlæg
 • Samstyring/grænseflade mellem renseanlæg og kloaksystem

Antal årlige netværksmøder

3 årlige møder, hvor et af møderne afholdes hos DANVA og resten turneres. Referat udarbejdes af mødeafholderen.

Netværkstovholder

Netværkstovholder: Tine Boye Andersen, Fors. 

Dagsorden forestås af netværkstovholder med bistand fra sekretariatskontaktperson.