Høring af Rammenotat til EU Miljøspecialudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kvaliteten af drikkevand.

Til Miljø- og Fødevareministeriet, Departementet

DANVA har modtaget rammenotatet til EU Miljøspecialudvalget om forslag til Europa Parlamentets og Rådets direktiv om kvaliteten af drikkevand i høring. Vi har med interesse læst notatet, der giver os anledning til at gentage og udbygge dele af vores tidligere fremsendte høringssvar.

Et ambitiøst mål for vandtab bør fastsættes under hensyntagen til de lokale økonomiske, forsyningsmæssige, hydrogeologiske og klimatiske forhold. DANVA støtter derfor ikke, at en fast grænse indarbejdes i direktivet.

DANVA mener, at der bør tages behørigt højde for de nationale forskelle og at der derfor alene indsættes en opfordring i direktivet til, at nationalstaterne sikrer, at der på nationalt/lokalt niveau fastsættes ambitiøse mål for nedbringelse af vandtab og installation af målere på hustandsniveau. Danmark har arbejdet systematisk med at reducere vandtab, og vandmålere blev obligatoriske først i 90’erne. Før dette var der på frivillig basis installeret målere hos de fleste forbrugere i de store byer.

På baggrund af de danske erfaringer anbefales at fastholde et udgangspunkt om krav til måling af vandtabet i direktivet og derefter lade målfastsættelse og øvrig incitamentsstruktur fastsætte lokalt. En fokuseret indsats for nedbringelse af lækage omfatter blandt andet takststruktur, forsyningsstruktur, lægning og renovering af ledninger, krav om obligatoriske målere samt krav til kontrol og kvalitet af vandmålere. Kompleksiteten af et sådant setup illustrerer, at bæredygtige mål for vandtab, der tager hensyn til lokale forhold, kun kan fastsættes nationalt.

DANVAs vurdering er, at direktivet i sin nuværende form vil gøre vandet dyrere for forbrugerne og virksomhederne, uden at drikkevands-sikkerheden bedres.
Direktivforslaget indebærer en forøgelse af prøvefrekvensen og antallet af værdier, der måles på. Forslaget baseres dermed i høj grad på ”end-of-pipe testing”. DANVA er af den opfattelse, at en risikobaseret tilgang til drikkevandskvaliteten bør omfatte et setup, der sikrer vandkvaliteten på vej til forbrugeren, så eventuelle kvalitetsproblemer opdages og håndteres, inden drikkevandet leveres til forbrugeren.

DANVA anser det udfra et sundheds- og forebyggelsesmæssigt perspektiv for langt mere hensigtsmæssigt at erstatte et antal af de foreslåede taphaneprøver med centralt fastsatte krav til kontrol/overvågning af vandkvaliteten på vej til forbrugeren, så fokus på den forebyggende indsats øges.

Derudover bør der i direktivet fastholdes den risikotilgang, der differentierer frekvens og antallet af analyseparametre i stil med de gruppe A og gruppe B parametre, som findes i det nuværende direktiv. Her fastholdes en høj frekvens for parametre, som indikerer kvalitets-problemer, der har akut sundhedsmæssig betydning f.eks. mikrobiologi og en lavere frekvens for øvrige kvalitetsproblemer.

Hvad angår kravet om, at de fastsatte parametre skal måles og overholdes ved vandhanen, tages ikke højde for det forhold, at vandforsyningens ejerskab og ansvar i flere lande, herunder Danmark, ophører ”længere opstrøms” (i Danmark ved skel). Basis for en reel risikovurdering er, at den risiko, der er identificeret, kan håndteres og/eller styres. Det vil kun være tilfældet, hvis der er sammenhæng mellem ejerskab og ansvar. Derfor understreges det, at vandforsyningerne ikke kan foretage en retvisende risiko-vurdering af husinstallationerne, og at ansvaret bør påhvile ejendommens ejer og/eller myndighederne.

Vandforsyningen har ikke indflydelse på eller umiddelbar adgang til ejendommens installationer. For at tage højde herfor finder vi, at drikkevandsdirektivet bør operere med to sæt parametre. Et sæt parametre ved leveringspunktet, som danner rammen for risiko-vurderingen, og et sæt parametre ved forbrugerens taphane. Ved fastsættelsen af disse to sæt parametre i drikkevandsdirektivet, vil der blive indbygget den fornødne og tilstrækkelige kobling i forhold til reguleringen af materialer og produkter i kontakt med drikkevandet. Samtidig er en kontrol alene ved enkelte forbrugeres taphaner utilstrækkelig, når der ses på sikkerheden for drikkevandets kvalitet hos vandforsyningernes kunder som helhed.

I forhold til materialer i kontakt med drikkevande bør forbrugerens sikkerhed og sundhed ved anvendelse af de godkendte produkter være i højsædet. Det bør sikres, at der kun markedsføres produkter, som kan installeres hos forbrugeren uden at kompromittere drikkevandskvaliteten. DANVA mener, det er forkert, at kravene i drikkevandsdirektivet skal verificere, at byggevareforordningen fungerer. Derimod bør det omvendte gælde, sådan at enhver forbruger i hele EU kun kan købe og installere komponenter og byggevarer, der ved korrekt brug overholder kravene til drikkevand. Sikkerheden ved anvendelse af produkter bør være en del af producentansvaret.

Derfor støtter DANVA en ordning, der sikrer, at der indføres en færdigvaretest, som dokumenterer, at den enkelte komplette byggevare incl. alle materialer, der indgår i den færdige komponent, kan installeres og bruges uden at forringe forbrugerens rene drikkevand.

Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen
DANVA