Tolkning fra By- og Landskabsstyrelsen, januar 2010

På initiativ fra Vestforsyning har Lett advokatfirma kontaktet By- og Landskabsstyrelsen for at høre styrelsens opfattelse af kompetencefordelingen ved udarbejdelse af betalingsvedtægten og ved godkendelse af vandselskabets takster. By- og Landskabsstyrelsens tilbagemelding af 28. januar 2010 fremgår nedenfor.

DANVA takker Vestforsyning for at stille tilbagemeldingen til rådighed for vandsektoren.

By- og Landsskabsstyrelsens tolkning

Til Jacob Christiansen, Lett Advokatfirma

I henvendelse af 22. december 2009 spørges der til kompetencefordelingen mellem spildevandsforsyningsselskabet og kommunen i relation til vedtagelse af selskabets betalingsvedtægt og ved godkendelse af selskabets takster.

Med indførelse af vandsektorloven er der foretaget en række konsekvensændringer i Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., lbk. nr. 281 af 22. marts 2007. Ved udarbejdelse af spildevandsforsyningens betalingsvedtægt skal der træffes en række valg, som nu er overladt til spildevandsselskabet.

I henhold til samleloven for konsekvenser af vandsektorloven (Lov nr. 469 af 12/06/2009) er det pr. 1. januar 2010 spildevandsforsyningsselskabet der:

 • kan fastsætte tilslutningsbidraget lavere end de i stk. 2-7 nævnte bidrag, dog aldrig lavere end de faktisk afholdte udgifter til detailledningsanlægge, jf.§ 2. stk. 8.
 • fastsætter kubikmetertaksten, til brug for beregning af vandafledningsbidraget, jf. § 2 a. stk. 3.
 • kan vælge at opdele vandafledningsbidraget i en fast og en variabel del, jf. § 2 a. stk. 6 (der bliver til stk. 7)
 • kan nedsætte eller fritage for betaling af vandafledningsbidrag for tilledning af vand fra afværgepumpninger, jf. § 2 b. stk. 1.
 • kan nedsætte betalingen af vandafledningsbidrag for tilledning af filterskyllevand og kølevand, jf. § 2 b. stk. 2.
 • kan nedsætte eller fritage for betaling af vandafledningsbidrag for regnvand opsamlet i VA-godkendte anlæg, jf. § 2 b. stk. 3.
 • årligt fastsætter størrelsen af den variable kubikmetertakst, jf. § 3. stk. 1.
 • fastsætter de nærmere regler om betalingsordningen i en vedtægt, jf. § 3. stk. 2
 • fastsætter de nærmere regler for fælles tømningsordninger, jf. § 3. stk. 3.
 • kan yde henstand med betaling af tilslutningsbidrag, jf. § 4.
 • fastsætter et bidrag for tilslutning af andre anlæg til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg, jf. 5. stk. 3.

Med kommunalbestyrelsens godkendelse af betalingsvedtægten skal kommunen sikre, at den er i overensstemmelse med spildevandsplanen og lovgivningen i øvrigt. Det er By- og Landskabsstyrelsens opfattelse, at kommunalbestyrelsens kompetence er begrænset til denne legalitetskontrol.

Med hensyn til takstfastsættelsen er den tidligere procedure hvor kommunalbestyrelsen godkendte taksterne i forbindelse med godkendelse af kommunens årlige budget ændret med indførelse af vandsektorloven. Forsyningssekretariatet udmelder på baggrund af forsyningsselskabets indmeldte oplysninger et prisloft, hvorefter kommunalbestyrelsen godkender den af forsyningsselskabet fastsatte takst. Kommunalbestyrelsen sikrer med sin godkendelse af taksten, at grundlaget herfor er i overensstemmelse med kommunens planer for forsyningsområdet. Med denne nye takstfastsættelses-procedure er kommunalbestyrelsens indflydelse naturligvis reduceret. Det har imidlertid været et politisk ønske at kommunerne fortsat er en del af taksternes godkendelsesprocedure.

Venlig hilsen

Bolette D. Jensen

Vand

Dir. tlf.: (+45) 7254 4925

bojen@blst.dk

Miljøministeriet

By- og Landskabsstyrelsen

Haraldsgade 53

DK - 2100 København Ø

Tlf.: (+45) 7254 4700

www.blst.dk