DANVA ejer datamodellerne med de tilhørende udvekslingsformater.

For at få adgang til og anvende datamodellerne skal der indgås en licensaftale med DANVA via et applikationshus. Applikationshusene har tegnet forhandleraftaler med DANVA og er kendetegnet ved at de udbyder ledningsregistreringsapplikationer, der baserer sig på Dandas eller Danvand.

Nedenstående links indeholder oversigter over applikationshusenes og de øvrige softwareleverandøres understøttelse af Danvand og Dandas:
- Leverandørernes understøttelse af Danvand 1.1, 2.0 og 2.1
- Leverandørernes understøttelse af Dandas 2.5.2, 2.6, 3.0 og 3.1 

Priser 2024

Betalingsstrukturen for datamodellerne DANDAS, DANVAND er baseret på DANVAs generelle regler for betaling af medlemskab og baseret på samme kontingenttrappe, hvor priserne udregnes på baggrund af vandselskabets størrelse målt i m3. Prisen på DANVAND er baseret på drikkevandsdistribution defineret som vandselskabernes afregnede vandmængde i m3 i forsyningsområdet, og prisen på DANDAS er baseret på spildevandstransport defineret som summen af alle bidragende drikkevandsselskaber afregnede vandmængde i m3 indenfor kloakoplandet.

Der anvendes de samme vandmængder, som vandselskaberne har indmeldt til DANVA i forbindelse med udregning af kontingentbetalingen for det kommende år.

Prisen for modelanvendelsen er opdelt i to:

  1. Royalty, betales én gang, når der første gang anskaffes en applikation, der er baseret på en af ovennævnte datamodeller. Heraf betales en andel til DANVA, som beskrevet nedenfor.
  2. Service & Vedligehold, betales løbende én gang årligt ved årsskiftet. Første betaling falder sammen med Royalty og omfatter den måned licensaftalen indgås og året ud. Heraf betales en andel til DANVA.

DANVA har i første omgang besluttet at licensbetalingen for anvendelsen af datamodellerne også inkluderer anvendelsen af de tilhørende moduler, der introduceres sammen med DANVAND 2.0 og DANDAS 3.0. og efterfølgende versioner. DANVA opkræver ikke licensbetaling for den tidligere D&V model, da den ikke vedligeholdes mere.

Prisregulering

Priserne reguleres normalt én gang årligt pr. 1. januar.

Priserne for royalty og service- og vedligehold reguleres for 2024 med 9,77 % for DANVAND, DANDAS og Rådgivere m.fl. Prisreguleringen følger det generelle prisudviklingsindeks, som bruges i den økonomiske regulering af vandselskaberne og som for udarbejdelse af de økonomiske rammer for 2024-25 ligger på 9,77 % (Forsyningssekretariatet, juni 2023: Pris – og produktivitetsudvikling).

Sådan fastsættes prisen

Hvert enkelt vandselskab eller kommune o.a., der i dag køber en applikation baseret på DANDAS, DANVAND eller D&V, betaler royalty (éngangsbeløb) for hver model de ønsker at anvende, ud fra de til DANVA indberettede vandmængder på hhv. drikkevandsdistribution (DANVAND) og spildevandstransport (DANDAS og D&V). Illustreret i tabel 1.

De indberettede vandmængder medfører et portionstal gældende for hver anvendt model. For vejledende pris på royalty og for serv. & vedl. multipliceres portionstallet med portionsprisen.  For Royalty er størrelsen upåvirket af hvornår på året aftalen indgås. Service og vedligehold for nye aftaler afregnes også efter ovenstående metode. Dog regnes fra den pågældende måned aftalen indgås.

DANVAs andel for såvel Royalty og Service & vedligehold udregnes på baggrund af antallet af portioner. Se tabel 1.

Salg til kommunale ledningsejere

Dandas modellicens
Den enkelte kommune afregnes for én Dandas modellicens som angivet i nedenstående tabel 2.

Kommunen indgår Dandas modellicensaftalen med DANVA gennem en Dandas forhandler, der blandt andet står for fakturering, fremsendelse af modeldokumentation m.m.

Hvis en kommune vil indgå en aftale om en Danvand model-licens vil der afregnes efter samme princip som Dandas.

Salg til rådgivere, entreprenører og andre

Der betales for en modellicens, pr. datamodel, hver gang et kontor eller en afdeling anskaffer sig den første applikation. Priserne er angivet i tabel 3.

Eksempel: Et rådgivende firma med flere afdelinger/kontorer, uanset antallet af ansatte, der hver for sig bestiller applikationer, skal alle betale royalty.

En rådgiver, der udfører f.eks. ledningsregistrering for vandselskaberne o.lign. på baggrund af modellerne, er forpligtede til at have en modellicens. Ligeledes skal rådgiveren sikre sig, at det vandselskab de udfører arbejdet for, tilsvarende har licens til modellen.

TV-Inspektionsfirmaer

DANVA har indgået en aftale med de firmaer, der er medlem af Danske TV-Inspektionsfirmaers Kontrolordning, DTVK.

Der er i øjeblikket ca. 35 medlemmer. Aftalen er gældende for 40 medlemmer.

I forbindelse med salg af applikationer til disse firmaer, hvor DANDAS indgår, gives besked til DANVA, der derefter forstår fremsendelse af den nødvendige dokumentation til brugeren. DTVK afregner direkte med DANVA via samarbejdsaftalen.

For TV-inspektionsfirmaer der IKKE er medlem af DTVK afregnes som for rådgivere.

Landinspektører

DANVA har indgået nedenstående aftale med Praktiserende Landinspektørers Forening (PLF) for anvendelse af DANVAND og DANDAS. PLF afregner direkte med DANVA jf. samarbejdsaftalen. Aftalen er gældende for alle medlemmer af PLF.

For landinspektører der IKKE er medlem af PLF afregnes som for rådgivere.

Hosting, webhotel og datafællesskaber

Såfremt et vandselskab eller en anden ledningsejer/kommune anvender en hostet løsning, som er baseret på datamodellerne, skal vandselskabet eller ledningsejeren/kommunen indgå en licensaftale med DANVA og betale royalty samt service & vedligehold. Samme regel gælder, hvis et vandselskab eller en anden ledningsejers/kommunes ledningsregistrering og vedligehold varetages af en rådgiver eller datafællesskab.

Licens til datamodellerne følger altid CVR-nummeret på ledningsejeren.