– Grundlaget til Dansk Standard for materialer i kontakt med vandbanen

I BEK 1147 fremgår at stoffer inkluderes i kontrollen af drikkevandet, såfremt der er begrundet mistanke om, at der i et vandforsyningsanlæg kan ske betydende afsmitning af et stof fra anvendte materialer og produkter. Der findes ingen godkendelsesordning for materialer til vandforsyningsbrug, hvilket gør det vanskeligt for forsyningerne at stille krav til leverandørerne. En dansk godkendelsesordning med forankring i BEK 1147 vil gøre kravene operationelle.

Kort om projektet

Projektejer: HOFOR A/S
Kontaktperson: Lone Tolstrup Karlby, 27952558, ltka@hofor.dk
Projekt slutdato: Oktober 2020
Bevilget beløb: 1.498.792 kr.
Projektsum: 3.114.961 kr.
Samarbejdspartnere:
• VandCenter Syd, Finn Mollerup
• Aarhus Vand, Kurt Brinkmann Kristensen
• Københavns Universitet, Kemisk Institut, Materials Chemistry Group, Knud Dideriksen
• Københavns Universitet, Dep. Of Plant and Environmental Sciences, Analytical Chemistry Group, Jan H. Christensen
• DTU Miljø, Hans-Jørgen Albrechtsen Referencegruppe: Miljøstyrelsen,
DANVA, Svendborg Vand og Affald.

Formålet med projektet er at skabe grundlaget for en Dansk godkendelsesordning, der skal sikre, at materialer i kontakt med vandbanen ikke forurener drikkevandet. Der eksisterer ikke en dansk eller udenlandsk godkendelsesordning, der er i overensstemmelse med drikkevandsbekendtgørelsen (BEK 1147 af 24/10/2017). Målet er at sammensætte et konsortium af forsyninger, forskningsinstitutioner og myndigheder for at give et solidt, bredt vidensgrundlag for ordningen. Forsyningerne vil bidrage med viden om anvendte materialer til produktion og distribution af vand. Forskningsinstitutionerne vil bestemme afsmitning fra de, af forsyningerne, prioriterede materialer samt modellere hvordan en potentiel afsmitning opfører sig i produktions- og distributionssystemet. Myndighederne vil bidrage med viden om krav til overholdelse af BEK 1147 samt vejlede om grænseværdier. 

Uønsket eksponering for miljøfremmede stoffer har stor mediebevågenhed for tiden, med snart daglige historier om uønskede stoffer i drikkevandet, og det er i branchens interesse, at kunne dokumentere, at drikkevandet er rent. Selve ordningen kan fungere som innovationsdriver, der motiverer producenter til at anvende materialer baseret på stoffer, der er mindre skadelige for forbrugere og vandmiljø, hvorved det bliver en konkurrenceparameter for leverandørerne. For selve metoden er der ingen andre ordninger, som vender dokumentationen ”på hovedet”, at man screener for, hvad der rent faktisk afgives og ikke kun kigger efter en række forudbestemte stoffer. Yderligere vil en sådan fremgangsmåde betyde, at producenterne ikke behøver udlevere deres receptur. Modellering af stoffrigivelse er ikke udført på vandforsyningssystemet tidligere, og dette tiltag vil ligeledes være en nyskabelse.

Certificeringen vil foretages ved en uspecifik screening af prøverne (nontarget analyser) inkl. en liste af stoffer, som tidligere er fundet i relaterede produkter (suspect screening). På den måde vil projektet vende den normale tilgang ”på hovedet” og lede efter alt, hvad der afsmitter frem for specifikke, på forhånd, navngivne stoffer. De eksperimentelle resultater omsættes til ligninger for stoffrigivelseshastigheder. Koblet med eksisterende hydrologiske modeller over vandforsyningsnet vil stoffrigivelser under vandets transport kunne beregnes. Dette vil betyde, at tærskelværdier for materialers stoffrigivelse kan fastsættes med reference til drikkevandskriterier for det leverede vand. Konkrete afsmitningstests vil blive udført af nogle udvalgte materialer, som repræsenterer bredt i vandforsyningens produktion (kildeplads og værk). 

Undervejs indgår et stort arbejde med at inddrage industrien, fx analysevirksomheder og producenter af materialer, som inviteres ind i følgegruppen for forankring i hele branchen.

Projektets output:
Projektet er inddelt i to primære tekniske
outputs.
• Et færdigt oplæg til testprotokoller.
• Et færdigt forslag til en certificeringsordning.