Bygning vej Klimatilpasning.jpg

Klimatilpasning – på den anden side af hegnet.

Projektets formål:

Veje udgør fra en tredjedel til halvdelen af byers befæstede arealer. Veje bidrager dermed massivt til afstrømningen fra en by, og der er aktuelt massiv fokus på omdannelse af veje, således at de tilbageholder vand og belastningen af afløbssystemet reduceres. I København alene skal flere hundrede veje i den gældende skybrudsplan omdannes til grønne veje, hvilket indebærer, at de skal afkobles permanent fra det eksisterende afløbssystem.

I mange andre byer, herunder Frederiksberg, Middelfart, Vejle og Århus arbejdes der også intensivt med klimaveje. Klimatilpasning kommer derved tæt på den enkelte grundejer der bliver inddraget i processen. For at gennemføre et stort antal projekter er det nødvendigt at basere projekterne på velkendte komponenter der kan anvendes over hele landet. Projektet tilskærer og beskriver den komplekse planproces for klimaveje i komponenter og effektiviserer således hele processen fra plan til omsætning og fra borger til forsyning.

Projektets output:

Dette projekt kategoriserer klimavejstechnologier og metoder til borgerinddragende kortlægning og planlægning, der effektiviserer forsyningssektorens opgaveløsning, samt understøtter innovation og produktudvikling, i forhold til grønne, overfladebaserede klimatilpasningsløsninger. Befæstede arealer spiller en stor rolle for klimatilpasning. I den tætte by er de befæstede arealer ofte de eneste rum tilgængelige som reservoir samt til infiltration af regnvand. Skybrudsplanerne for København og Frederiksberg forudser derfor anvendelse af såkaldte klimaveje.

Kort om projektet

Projektejer: HOFOR V/ CALL Copenhagen

Kontaktperson: Frank Brodersen, e-mail: frbr@hofor.dk, tlf.: 2795 4444 

Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Marina Bergen Jensen

Teknologisk Institut, Rørcentret, Kristoffer Amlani Ulbak

Københavns Kommune, ENERGI & VAND (E&V), Jesper Steenberg

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltning (TMF), Jan Rasmussen

Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation (AAU), Thorkild Hanghøj

Geoinfo, Lars Elmkær Chwastek

Build A World, Sune Toft

Projekt slutdato: Juli 2019

Bevilget beløb: 1.500.000kr.

Projektsum: 3.535.000 kr.

Projektet tester og udvikler muligheden for at kommune og forsyning tidligt og særdeles omkostningseffektivt får ajourført information om terrænoverfladen, som samtidig giver unikke muligheder for at inddrage borgerne på en måde, hvor de bedre forstår det tekniske grundlag og processen. Dette vil optimere det eksisterende plangrundlag og skabe et effektivt udgangspunkt for inddragende samarbejde med borgere og øvrige interessenter, hvilket samlet set vil effektivisere den enorme planlægningsmæssige opgave forsyninger og kommuner står overfor.

Effektiv borgerinddragelse er afgørende for realisering af klimaveje, der kommer tæt på den enkelte grundejer.

Der er på samme tid brug for,

  • solid viden om, og effektvurdering af, de forskellige teknologier, der kombineres til klimaveje
  • Tidlig og prisbillig kvalificering af bygningsnære terrændata.
  • systematisk erfaringsopsamling og omkostningseffektive processer og teknologi til borgerinddragelse og projektmodning.

Projektet tilvejebringer den nødvendige viden-, metode- og teknologiudvikling ved,

  • At indsamle og vurdere eksisterende danske og internationale erfaringer med klimaveje – dels i forhold til de tekniske løsninger og deres virkningsgrad, dels i forhold til planlægningsprocesser og borgerinddragelse.
  • At udvikle kvantificerbare klimavejstypologier og standarder for effekt og virkningsgrader.
  • At teste muligheden for at anvende ny drone- og GIS-teknologi til at kvalificere de bygningsnære terrændata i den eksisterende højdemodel langt billigere
  • At integrere de kvalificerede terrændata med ny, borger/brugervenlig, interaktiv modellerings- og visualiseringssoftware.
  • At udvikle og demonstrere effektive pædagogiske og GIS-understøttede processer for borgerinddragende planlægning af lokale klimaveje.
  • At gennemføre fuldskala demonstration på 1-3 klimaveje
  • At levere to specifikke guidelines for henholdsvis tekniske klimavejsløsninger og borgerinddragende planlægning, der understøtter udvikling, implementering og effektiv opskalering af klimavejsteknologi.