Udbringning På Mark
Dyrkningsforsøg.

Projektet undersøger gødningsværdien af slam efter forbrænding, pyrolyse eller mineralisering.

De danske spildevandsforsyninger overvejer i dag, hvilke slam-behandlingsmetoder og slutdisponering af restprodukter, der skal vælges med hensyntagen til lavest mulig miljøpåvirkning, klimabelastning (CO2-aftryk), optimering af renseanlægs energibalancer og cirkulær økonomi. Fremtidens slamdisponering må forventes at have fokus på energi-besparelse, energiudnyttelse og recirkulering af næringsstoffer - først og fremmest den begrænsede ressource fosfor – og at fremtidig praksis er på forkant med fremtidige EU-krav.

Projektet belyser bæredygtigheden og cirkulær økonomi ved de tre slambehandlingsteknologier: forbrænding, pyrolyse og mineralisering samt anvendelse af deres restprodukt (slamaske, biochar og mineraliseret slam) som gødning i jordbruget. Det sker gennem en livscyklusvurdering (LCA) og dyrkningsforsøg. Referencen til de 3 metoder er udspredning af afvandet slam.

Projektets output

Gødningseffekten (fosfor) af slamaske, biochar, mineraliseret slam og afvandet slam (reference) sammenlignes i flerårige dyrkningsforsøg. Det flerårige aspekt giver et mere sandt billede af samfundsnytten – mod typisk korttidsforsøg. Et væsentligt projekt output er koblingen mellem LCA-studie og dyrkningsforsøgene. LCA’en vil kvantificere klima- og miljøeffekter og forbrug/genindvinding af ressourcer – inklusive gødningseffekt af restprodukterne. En litteraturbaseret vurdering af miljøfremmede stoffer, og forsøgsbaseret vurdering af tungmetaller indgår i dyrkningsforsøget og LCA-studiet. En overordnet vurdering af investering og driftsøkonomi tages ind i projektet.

Projektets resultater løfter vidensniveauet og beslutningsgrundlaget for, hvordan danske forsyningers slamhåndtering bedst er med i den grønne omstilling og understøtter flere af FN’s verdensmål. Endelig vil projektets resultater understøtte dansk eksport af rådgivning for slambehandling og udstyr til slambehandling indenfor pyrolyse og mineralisering.

FAKTA

Projektejer: BIOFOS A/S

Samarbejdspartnere: Vandcenter Syd A/S, FORS A/S, Københavns Universitet (KU-PLEN), Danmarks Tekniske Universitet.

Kategori: Spildevand

Tildelt beløb: 1.125.000 kr.

Projektsum (inkl. egenfinansiering): 1.750.000 kr.

Kontaktperson: Dines Thornberg, BIOFOS, 21 52 51 35, dt@biofos.dk

Dyrkningsforsøg.