Risikovurdering af smitte

Kort om projektet

Projektejer: HOFOR A/S
Samarbejdspartnere: Københavns Kommune, Novafos A/S, DTU Fødevareinstituttet,
VandCenter Syd, Aalborg Kloak og DTU Veterinær Instituttet. DHI er rådgiver for projektet.
Kategori: Spildevand og klimatilpasning
Ansøgt beløb: 569.969 kr.
Projektsum (inkl. egenfinansiering): 1.017.537 kr.
Kontaktperson:
Jes Clauson-Kaas
HOFOR
2795 4627
jecl@hofor.dk

I 2016 udførte DHI, Københavns Kommune og HOFOR et indledende projekt, der viste, at en kombinationen af feltforsøg og hydraulisk modellering med succes kan anvendes til at estimere sygdomsrisikoen for babyer, der kravler på græsset efter en oversvømmelse. Det indledende projekt indeholdt dog ikke en vurdering af baggrundsrisikoen, og datagrundlaget for de vigtigste patogener var for usikkert.
På baggrund af konsultationer med Statens Serum Institut, Afsnit for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, er det valgt at fokusere på de mest relevante patogener (sygdomsbærende mikroorganismer) med relation til spildevand i DK: Campylobacter, Cryptosporidium, Giardia og human Norovirus ud over de sædvanlige indikator bakterier E. coli og Enterokokker.
Projektet består af fire hoveddele:
• Bestemmelse af baggrundskoncentrationer for patogener i grønne områder og beregning af baggrundsrisiko for at blive syg uden en oversvømmelse.
• Hydraulisk modellering af spildevandspåvirkningen i parker.
• Feltforsøg til beskrivelse af patogenafsætning fra spildevand til græs, overførsel til hænder og beregning af patogen dosis.
• Bestemmelse af sandsynligheden for maveinfektion ved indtagene.

Projektets output:

• Tilvejebringelse af manglende viden om patogener til risikomodellen.
• Baggrundskoncentrationer af patogener og baggrundsrisiko i de udvalgte grønne arealer.
• Modellering af spredning af spildevand under oversvømmelse af de udvalgte grønne arealer.
• Risikovurdering, risikoevaluering og forslag til evt. risikostyring i de udvalgte områder.
• Værktøj og vejledning til risikovurdering og risikostyring i forsyningsselskabernes DSS arbejde ved oversvømmelser (Dokumenteret Spildevandssikkerhed).
• Metodik der også kan anvendes i andre oversvømmelsesscenarier.