Denne type regnvandsbassin kan evt. anvendes under projektet.

– Regulerbar Lavenergi Vandbremse

I Danmark er der mere end 3.500 regnvandsbassiner og yderligere mere end 11.000 regnvandsudledninger, der med tiden må forventes tilkoblet et bassin. Med projektet ReLeVand (Regulerbar Lavenergi Vandbremse) vil Favrskov Forsyning, Mosbaek, AAU og Orbicon udvikle en fleksibel, omkostnings- og energieffektiv miljøteknologi, der kan optimere regnvandsbassinernes forsinkelses- og rensefunktion.

Kort om projektet

Projektejer: Favrskov Spildevand A/S
Kontaktperson: Anja Thrane Hejselbæk Thomsen, Orbicon A/S, 8738 6166, anja@orbicon.dk
Projekt slutdato: Juli 2020
Bevilget beløb: 962.650 kr.
Projektsum: 1.408.225 kr.
Samarbejdspartnere:
• Orbicon A/S, Anja Thrane Hejselbæk Thomsen
• Aalborg Universitet, Michael R. Rasmussen
• Mosbaek A/S, Torben Krejberg

I denne optimering og effektivisering ligger et stort potentiale for vandsektoren og det danske samfund – såvel miljø-, klima- og energimæssigt. ReLeVand er en kernekomponent i at opnå det fulde potentiale og maksimal udnyttelse af de store magasineringsvoluminer, der er og vil blive etableret i Danmark. I dette projekt udvikles og demonstreres en ny type vandbremse, der vil give nye, bedre og mere fleksible løsninger på fremtidens behov for håndtering af hyppigere forekommende større vandmængder i regnvandsbassinerne og til imødegåelse af miljøeffekter. I modsætning til eksisterende styringsløsninger kan ReLeVand implementeres uden tilgængelig netbaseret strømforsyning, men i stedet drevet af lokal grøn energi.

ReLeVands lavenergi styringsmekanisme, som let og billigt gør det muligt at fjernstyre regnvandsbassinernes udledning, vil have følgende positive effekter for vandsektoren:
• Mere effektive og kompakte bassiner, med lavere risiko for overløb.
• Mulighed for en mere målrettet udledningsstrategi.
– Fokus kan være at skabe optimale forhold for flere parametre (udnyttelse af den hydrauliske kapacitet, stoffjernelse mm.)
• Optimering af eksisterende bassiner.
– I tilfælde af, at der kommer skærpede krav, eller at mere vand skal håndteres i de enkelte bassiner som følge af fortætning eller klimaforandringer.
• Mulighed for samstyring af alle udledninger til et vandområde.
– En samlet strategi kan på samme tid udnytte systemets fulde kapacitet mest optimalt og samtidig beskytte vandområdet mod overbelastninger.
• Indbygget overvågning og monitering og dermed overblik over udløbsflowet til alle tider.

Situationsbaseret regulering af regnvandsudledninger til vandløb sikrer, at vandløbet ikke bliver overbelastet, og at regnvandsbassinerne udnyttes optimalt. Problemet er, at der med udledningstilladelser med faste afløbstal ofte ikke opnås optimal sikring af hverken målopfyldelse i vandløbet eller fuld udnyttelse af magasineringsvolumenet i bassinerne. Det kræver en variabel og kontinuert justeret udløbsvandføring fra regnvandsbassinet – kort og godt en intelligent vandbremse (ReLeVand).

En intelligent vandbremse vil give bedre udnyttelse af bassinerne, samt mulighed for udnyttes af vandløbets ledig kapacitet. Dermed minimeres risikoen for oversvømmelser af de vandløbsnære arealer, og der kan potentielt opnås en bedre klimasikring, og dermed bedre afkast af den store investering, som regnvandsbassiner udgør. Samtidig sikres en bedre vandløbskvalitet, hvilket er befordrende for fremtidige udledninger til vandområdet. Ved implementering af ReLeVand i regnvandsbassiner, vil det blive muligt at styre bassinerne, således at udledningen løbende kan tilpasses vandløbenes varierende hydrauliske kapacitet. Set fra en forsyningsvirksomheds perspektiv kan det ske samtidig med, at kapaciteten i eksisterende bassiner udnyttes bedre, og fremtidige bassiner kan bygges mere kompakte. Implementering af ReLeVand i eksisterende bassiner kan ligeledes forøge deres effektivitet og dermed sikre til en højere gentagelsesperiode for overløb, og værdien af bassinet kan derfor opskrives.

En sådan styringsmekanisme vil være generelt anvendelig og vil kunne benyttes andre steder, hvor der skal tilbageholdes vand – eksempelvis i ledningsnettet, i regnvandstanke, faskiner og andre LAR-anlæg både i boligforeninger, forsyningsanlæg o.l.)

Projektets output
En ny type vandbremse udvikles og demonstreres til at give nye, bedre og mere fleksible løsninger på fremtidens behov for håndtering af hyppigere forekommende større vandmængder i regnvandsbassinerne og til imødegåelse af miljøeffekter ved brug af grøn energi.