Skybrud KLIMAKS.jpg

Klimafremskrivning af målt nedbør til afløbsteknisk anvendelse.

Projektets formål:

Med det overordnede formål at løse udfordringer omkring anvendelse og klimafremskrivning af målt tids-og stedsvarierende nedbør i afløbstekniske modelberegninger til dimensionering og analyse, gennemføres med udgangspunkt i AAVs forsyningsområde følgende arbejdspakker (AP) i KLIMAKS:

  1. Projektledelse og formidling (AP-leder: Lene Bassø Duus, AAV)
  2. Metodeudvikling (AP-leder: Søren Thorndahl, AAU): Udvikling og validering af metode til klimafremskrivning af dynamisk regn.
  3. Klimaparameterbestemmelse (AP-leder: Fredrik Boberg, DMI): Beregning af klimaparametre for udvalgte klimascenarier og tidhorisonter.
  4. Udarbejdelse af radarregn-katalog (AP-leder: Søren Thorndahl, AAU): Udarbejdelse af katalog med historiske og klimafremskrevne dimensionerings- og analysehændelser baseret på vejrradar- og regnmålerdata.
  5. Demonstration og konsekvensberegning (AP-leder: Lene Lykke Kraglund, NIRAS): Demonstration og konsekvensberegning af de under pkt. 1, 2 og 3 udviklede metoder i modelbaseret analyse af regnvandssystemers serviceniveau samt klimatilpasning.
  6. Softwareudvikling (AP-leder: Søren Thorndahl, AAU)

Projektets output:

Outputtet fra KLIMAKS vil primært være vidensopbyggende. På baggrund af AAVs forsyningsområde udvikles et fundament til et open-source værktøj til bred anvendelse i branchen, som under forudsætning af projektets succes vil kunne blive praksisskabende for hele vandsektoren i DK.

Kort om projektet

Projektejer: Aarhus Vand A/S

Kontaktperson: Lene Bassø Duus, e-mail: LBA@aarhusvand.dk, tlf.: 5157 6348

Aalborg Universitet - Institut for Byggeri og Anlæg, Søren Thorndahl

Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, Forsknings- og Udviklingsafdelingen, Fredrik Boberg

Niras A/S, Lene Lykke Kraglund

Projekt slutdato: Januar 2020

Bevilget beløb: 1.500.000 kr.

Projektsum: 1.850.000 kr.

I disse år investeres milliarder af kroner hos de danske vandselskaber for at sikre sig mod klimaforandringer, herunder øget nedbør, og dermed øget belastning af afløbssystemerne. Vandselskaberne laver langsigtede strategier, spilde- og regnvandsplanlægning der sikrer overholdelse af serviceniveauer, oversvømmelseskort, samt klimatilpasning for at imødekomme fremtidens udfordringer. Løsninger som gerne skulle have en levetid op til 100 år.

I dag anvendes primært Spildevandskomiteens (SVK) skrifter (27-31) som grundlag for dimensionering af nye afløbssystemer, sanering af gamle afløbssystemer, analyse af eksisterende afløbssystemers funktion og serviceniveau, planlægning af fremtidig regnvandsafledning for større byområder, samt klimatilpasning og risikoanalyse af oversvømmelser. De statistisk-baserede metoder fra skrifterne bør primært anvendes til mindre og simple afløbssystemer.

Udviklingen inden for modelværktøjer til at konsekvensberegne regnbelastningen har medført, at der i stigende grad regnes på større og mere komplekse systemer samt på kraftigere og sjældnere hændelser end tidligere. Her er de statistiske tilgange utilstrækkelige, og det er her nødvendigt at anvende regnens tids- og stedslige dynamik. Motivationen til KLIMAKS skal derfor findes i at udvikle, teste og demonstrere nye metoder, der kan forbedre det dynamiske regninput til afløbstekniske modelberegninger i det nuværende og fremtidige klima.

Udvikling i vejrradarer betyder, at regns stedslige variabilitet kan måles mere præcist end tidligere. Kombineret med SVKs regnmålernetværk, hvorfra der findes lange kontinuerte målinger afregnes tidslige variabilitet, betyder det, at der i dag findes et langt bedre grundlag for bestemmelse af dynamisk regnbelastning på afløbssystemer end tidligere. På Aalborg Universitet (AAU) udvikles i øjeblikket en metode til at klimafremskrive målt regn, så denne kan bringes til at være repræsentativ for fremtiden i et givent klimascenarie og med en given tidshorisont.

KLIMAKS gennemføres i et konsortium bestående af Aarhus Vand (AAV), NIRAS, DMI og Aalborg Universitet. Desuden oprettes der en følgegruppe bestående af SVKs forretnings- og regnudvalg, HOFOR, Vandcenter Syd, Vejle Spildevand og NOVAFOS. Følgegruppen skal bidrage med gode ideer og sikre en bred anvendelse i branchen.