Partnerskabet besøger Berendsen og ser de første anlæg.

– Opsamling og distribution af sekundavand

Projektet har til formål at undersøge strukturelle, tekniske og økonomiske muligheder for opsamling af regnvand fra hele separatkloakerede byområder – og som en del af igangværendeseparering – og efterfølgende distribution af sekundavand til erhvervskunder og boligselskaber. I projektet undersøges med udgangspunkt i to konkrete danske byer, hvilket kundegrundlag der er for levering af sekundavand, og hvad der skal til for at gøre dette til en ydelse, forsyningsselskaberne kan levere.

Projektet undersøger forhold omkring teknisk udformning, økonomi og miljø for en systematisk, central opsamling af regnvand og efterfølgende distribution til kunder, primært erhvervskunder (procesvand) og boligselskaber (større bebyggelser). Projektet gennemføres i samarbejde med erhvervskunder og boligselskaber og analyserer forhold som kundegrundlag, kundeønsker, tekniske løsninger, omkostninger og gevinster, organisering samt infrastrukturelle forhold.

Kort om projektet

Projektejer: FORS A/S
Kontaktperson: Marie Brammer Nejrup, 5141 2972, mbn@fors.dk
Projekt slutdato: April 2020
Bevilget beløb: 1.190.000 kr.
Projektsum: 2.065.000 kr.
Samarbejdspartnere:
• Berendsen Textil Service A/S, Kim Thorsøe
• DTU Miljø, Berit Godskesen
• Kalundborg Forsyning, Hans-Martin Friis Møller
• Boligselskabet Sjælland, Per Bro og Anders Thomsen
• Fr. Dahlgaard A/S, Anders Dahlgaard
• Teknologisk Institut, Kristoffer Amlani Ulbak
• BOVAK, Bo Brøndum Pedersen

Der er tale om et samskabende projekt mellem forsyning, kunder og vidensinstitution, hvor resultatet af projektet er et beslutningsgrundlag med tilhørende businesscase, partnerskabsmodel og handlingsplan for en realisering af projektet. Samskabelse er valgt som metode til at løse en kompleks problemstilling, hvor incitament, partnerskabs og forretningsmodel ikke er kendt på forhånd, men hvor projektets partnere går sammen om at forstå udfordringen og sætte retning. Det betyder fx, at projektet gennemføres med afsæt i en iterativ proces og idéskitse, hvor konkrete løsningsscenarier vil udvikles undervejs, fremfor at være defineret på forhånd.

Projektet vil identificere behovet for tilpasning af eksisterende såvel som udvikling af ny teknologi. Samtidig ligger der også en opgave i at formidle muligheden til erhvervskunder, skabe kontakterne og få de formelle aftaleforhold kvalificeret.

Projektet har derfor to delmål. Det skal udvikle og belyse konkrete løsningsscenarier for opsamling og distribution af sekundavand (1) og gennem samskabelse mellem projektets partnere udforske og kvalificere incitament, mulige partnerskaber, forretningsmodel og synergipotentialer (2). Det er derfor med kunden som partner, sammen med projektets øvrige partnere, at projektet vil kortlægge udfordringen og definere retningen for sekundavand i fremtidens vandforsyning.

Erfaringer med genanvendelse af regnvand i DK har vist, at de tekniske løsninger til opsamling og distribution af sekundavand findes, men er forbundet med stor usikkerhed fx: Vandkvalitet, forsyningssikkerhed og økonomi samt øget vidensgrundlag og ansvarsfordeling.

Listen af barrierer og usikkerhed på området er lang og bekræfter, at ingen af projektets partnere selv kan løse opgaven. Vi kender ganske enkelt ikke løsningen på forhånd, men kan hver især biddrage med en del af løsningen – ved at gå sammen om udfordringen.

Med reference til udviklingsprojekter inden for sekundavand, bygger projektet videre på erfaringer med miljøvurdering (LCA) og især udvikling af forretningsmodeller, der kvalificerer værdiskabelsen for Erhvervskunder og øvrige partnere (eco efficiency). Ecoefficiency er et beslutningsværktøj, der evaluerer miljøpåvirkning (gennem livscyklusvurdering, LCA) og de økonomiske aspekter i en samlet vurdering. 

Med til at kvalificere værdiskabelsen indgår samtidig en vurdering af synergipotentialer på tværs af forsyningsarter fx kombineret varme/køle teknologi.

Konkrete casestudier i større boligblokke (Boligselskab Sjælland) og vaskeri (Berendsen) kortlægger, afprøver og kvalificerer teknologiløsninger (strukturel og teknisk), samt understøtter projektets udvikling, test og implementering i praksis.

Projektets output
Beslutningsgrundlag for iværksættelse af opsamling og distribution af sekundavand til procesvand og boligformål. Resultatet vil være skalerbart og indeholde generelle betragtninger om samarbejde, strukturelle forhold og økonomi, som kan anvendes i andre forsyningsområder i ind- og udland:
• Nyt beslutningsværktøj med evaluering af miljø og økonomiske effekter
• Partnerskabsmodel, hvor erhvervskunden indgår som en aktiv del af løsningen
• State of the art (review), teknologi med sekundavand