Rør SASLO.jpg

SAtellitdata til Strategisk Ledningsnet Overvågning

Projektets formål:

Mange forsyninger i Danmark oplever, at deres driftsomkostninger af ledningsnettet er større og dets levetid er kortere end estimeret. I flere tilfælde tilskrives dette sætninger i jorden. Ved at drage satellit data ind i forsyningernes eksisterende hydrauliske modeller vil disse blive dynamiske og langt mere operationelle, således at den fremadrettede planlægning, investeringsstrategi og asset management sker på bedst mulige grundlag.

Endvidere vil projektet udvikle et operationelt dataopsamlings-system samt tilhørende vejledninger, således at andre vandforsyninger nemt kan adoptere nærværende projekts tilgang. Ovenstående projekt er, så vidt vides, ikke beskrevet i litteraturen.

 

Projektets output:

LVS (Lemvig Vand og Spildevand), Rambøll og VIA University College vil i nærværende projekt integrere satellitdata med eksisterende hydrauliske modeller for herved at kunne opstille dynamiske hydrauliske modeller, som løbende opdateres således at LVS kvalificeret kan udpege, hvor det kan forventes, at der er skader på kloakken eller hvor dens hydraulik vil ændres mod en uhensigtsmæssig situation.

Ovenstående model vil i særdeleshed være relevant i forhold til langtidsplanlægning af investeringer og drift, samt til teknisk at kvalificere, hvor det vil være relevant at anlægge kloakken ved hjælp af nyudviklede metoder, der reducerer risikoen for sætningsrelaterede ekstraomkostninger til fornyelse og drift. Det forventes at dette projekt kan bidrage til et øget værdipotentiale for brud af INSAR-data i forsyningsbranchen.

Kort om projektet

Projektejer: Lemvig Vand og Spildevand (LVS)

Kontaktperson: Lars Nørgård Holmegaard, e-mail: LANH@lvs-as.dk, tlf.: 4048 3008

Rambøll, Charlotte Frambøl

VIA University College, Theis Raaschou Andersen

Projekt slutdato: April 2019

Bevilget beløb: 420.700kr.

Projektsum: 780.000 kr.

Mange kystnære områder i Danmark er udfordret af terrænsætninger op til flere mm om året. Dette er blandt andet tilfældet i Thyborøn, hvor landet sætter sig op til 7 mm årligt. Terrænsætningerne skaber en række store udfordringer for forsyningsselskaberne, idet de typisk har langt størstedelen af deres egenkapital liggende i jorden - i form af ledninger (spildevand og drikkevand. Når terrænet sætter sig, så sætter ledningsnettet sig også. Sætningerne varierer betydeligt lokalt også inden for meget små områder. Det betyder, at nabobrønde på kloaksystemet ikke sætter sig ens og med samme hastighed. Når det forekommer, er der risiko for, at der opnås bagfald på kloakkerne, således at vandet ikke kan afledes optimalt (hydraulikken ændres uhensigtsmæssigt). Ved store længerevarende sætninger er der endvidere også risiko for at kloakledningerne helt knækker.

Ovenstående problemstillinger betyder, at LVS har markant forøgede driftsudgifter i Thyborøn, dels i form af reparationer, dels som følge af øget vedligeholdelse og dels grundet lavere levetid, hvilket forringer investeringen betragteligt.

Projektet udføres som et forsknings- og udviklingsprojekt i henhold til definitionerne i OECDs Frascati-manual. Resultatet af projektet anvendes fremadrettet i VIA’s uddannelser og/eller forskning.