Hygisense 1.jpg

Sensorplatform til styring af hygiejnisering i udløbsvand.

Projektets formål:

Hjørring Vandselskab A/S og Teknologisk Institut, vil i fællesskab udvikle en sensorplatform til løbende at vurdere mængden af mikroorganismer i renset spildevand (udløbsvand) fra renseanlæg. Data skal bruges til at vurdere behovet for desinfektion og behandling af udløbsvandet (hygiejnisering) før det udledes til recipienter, hvor det er af allerhøjeste vigtighed, at der ikke er for høj koncentration af potentielt sygdomsfremkaldende eller antibiotikaresistente mikroorganismer i vandet.

Projektets output:

I dette projekt udvikles en løsning til:

  • Realtidsovervågning af indhold af aktive bakterier i renset spildevand
  • Bedre styring af biocidtilsætningen

Sensorplatformen, HygiSense, skal give et hurtigt onlinemål for mængden af aktive mikroorganismer i udløbsvandet før og efter hygiejnisering og således vurdere behovet for biocidtilsætning for at opnå tilstrækkelig hygiejnisering af udløbsvandet. Hjørring Vandselskab A/S og Teknologisk Institut vil i fællesskab udvikle sensorplatformen med basis i både laboratorie- og fuldskalaforsøg, med fokus på at skulle klare de driftsmæssige forhold på renseanlæggene, så der kan opnås optimal styring af biocidtilsætningen igennem hele badesæsonen.

Kort om projektet

Projektejer: Hjørring Vandselskab A/S

Kontaktperson: Jacob Andersen, e-mail: ja@hjvand.dk, tlf.: 3841 2828

Samarbejdspartnere:

Kemira Water Danmark A/S, Jesper Berner

Teknologisk Institut, Michael V. W. Kofoed

Projekt slutdato: Januar 2020

Bevilget beløb: 1.040.000 kr.

Projektsum: 2.080.000 kr.

Danmark har i dag omkring 1000 renseanlæg, der renser spildevandet fra husholdninger, virksomheder og institutioner. Renset spildevand indeholder dog stadig forskellige sygdomsfremkaldende mikroorganismer, når det forlader renseanlægget.

Udløbsvandets indhold af potentielt patogene bakterier og vira (hygiejnisk kvalitet) er særlig relevant ved udledning til recipienter som søer og badestrande, der benyttes til rekreative formål. I Danmark er dette relevant for mange renseanlæg, der udleder til badeområder direkte eller indirekte via vandløb.

For at nedbringe koncentrationen af patogene bakterier i udløbsvandet benytter flere danske og udenlandske renseanlæg - med udledning til badeområder - sig af desinfektionsmetoder (hygiejnisering) som UV eller tilsætning af biocider. Eksempelvis tilsætter Hjørring Vandselskab myresyre og brintoverilte ved Lyngby Renseanlæg for at sikre badevandskvaliteten og de Blå Flag, der er essentielle for områdets turisterhverv.

Behovet for og effekten af denne hygiejnisering vurderes i dag vha. dyrkningsbaserede teknikker, med lang analysetid (1-5 dage). Dette betyder, at der pt. er meget ringe sammenhæng mellem tilsætningen af biocid og det reelle behov for hygiejnisering. Herudover er der heller ingen styring med den egentlige effekt af hygiejniseringen med risiko for overdosering eller periodevise forringelser af vandkvaliteten.